EU-slagsmål om træbiomasse spidser til

EU-Parlamentet fastholder krav til at begrænse andelen af træbiomasse, der kan tælles med som vedvarende energi. Klimaministeren oplyser i svar til Dansk Skovforening, at biomasse er vigtig for Danmarks samlede energiforsyning, og støtter ikke forslaget. En ny afrapportering fra Energistyrelsen om træbiomasse har givet anledning til misforståelser i den offentlige debat.

Trilog-forhandlingerne om revisionen af direktivet for vedvarende energi (VE-direktivet), er gået ind i den afgørende fase. Der er fortsat et væsentligt udestående i forhold til, hvordan træbiomasse kan tælle med som vedvarende energi. Hvis definitionen ændres, kan det få alvorlige konsekvenser for Danmarks målsætning om at reducere CO2-udslippet med 70 pct. i 2030.

Europa-Parlamentet fastholder kravet om, at der skal sættes grænser for hvilke dele af træbiomassen, som kommer direkte fra skoven, der kan tælle med. Seneste forslag vil betyde, at det stort set kun er træ fra stormfald, sygdomsudbrud, eller træ der fjernes for at undgå skovbrande, der kan medregnes.

Dansk Skovforening har sammen med parterne i Partnerskabet for Ansvarlig Træbiomasse skrevet til Minister for Klima, Energi og Forsyning Lars Aagaard for at påpege de konsekvenser EU-Parlamentets forslag kan have for europæisk skovbrug.

Ud over at gøre det vanskeligt at nå regeringens målsætning om 70 pct. CO2-reduktion i 2030, vil det at skade Danmarks forsyningssikkerhed, ligesom det vil reducere produktionen af kvalitetstræ til bygge-, træ- og møbelindustrien, som er en forudsætning for den grønne omstilling.

Klima,- Energi- og Forsyningsministeriet har i et svar til partnerskabet pointeret, at biomassen er vigtig for Danmarks samlede energiforsyning, og at Danmark ikke støtter Europa-Parlamentets forslag om at indføre en ny definition og sætte restriktioner på brugen af primær træbiomasse.

Rapport med indberetning om bæredygtighed for faste biobrændsler skaber misforståelser

Energistyrelsen har udsendt sin første rapportering vedr. indberetninger om bæredygtighed for forbruget af faste biomassebrændsler i 2021. Afrapporteringen sker som en del VE II-direktivet og den politiske aftale om træbiomasse fra oktober 2020. Energiselskaberne skal bl.a. rapportere om biomassetype og geografisk oprindelse, andel af certificeret biomasse og drivhusgasemissionsbesparelse.

Rapportens fremstilling har givet anledning til en del misforståelser i den offentlige debat, da der anvendes en fællesbetegnelse for ”stammetræ” som udgør 49 pct. af den samlede træbiomasse. Definitionen kan give indtryk af, at kvalitetstræ brændes af.

Det er dog ikke tilfældet. Læser man rapporten fremgår det da også klart, at der er tale om at det for alle træbiomassetyper gælder, at det typisk er træ af en kvalitet, som ikke pt. er efterspurgt hos savværker og anden træindustri.

For at undgå disse misforståelser i fremtiden er Dansk Skovforening og Partnerskabet for Ansvarlig Træbiomasse i dialog med Energistyrelsen om at ændre og præcisere overskrifterne, så det inden næste afrapportering tydeligt fremgår, at det er resttræ og andet træ i lav kvalitet, der anvendes til energiproduktion.