EU udskyder bæredygtighedskriterier til efter 2020

EU er, i lighed med den danske biomasseanalyse, kommet frem til at der ikke er brug for bæredygtighedskriterier på fast brændsel (træ ) i perioden frem til 2020. Alligevel arbejdes der flere steder i EU og også herhjemme med bæredygtighedsstandarder.

Europa-Kommissionen har udskudt udarbejdelsen af bæredygtighedskriterierne for bioenergisektoren i EU til efter 2020.

Vedvarende energi skal i 2020 udgøre 20 % af Europas energiforbrug. EU har på den baggrund forpligtiget sig til at holde øje med bæredygtigheden af den biomasse, der bruges til energi. Seneste arbejdsdokument fra kommissionen konkluderede, at der ikke er behov for bæredygtighedskriterier i øjeblikket. Kommissionen vil undersøge emnet igen i perioden efter 2020.

På trods af EU’s udmelding har fem medlemslande Belgien, Ungarn, Italien, Holland og England, enten etableret eller er i gang med at udarbejde nationale bæredygtighedskriterier for deres eget forbrug af træ til energi. Disse medlemslande er alle karakteriseret ved, at være små skovnationer, som baserer en stor del af deres grønne omstilling frem mod 2020 på import af træ

Fremtiden for bæredygtigt træ i Danmark

Danmark minder på mange måder disse førnævnte lande. I Danmark har bekymringen for kraft-varmens omstilling til biomasse været udtalt. Politisk indeholdte den store energiaftale fra 2012 blandt andet udarbejdelsen af en biomasseanalyse med henblik på blandt andet, at kortlægge kilderne til den danske biomasse import, biomasse potentialer, og bæredygtighed.

Analysen kom i foråret 2014 og konkluderede, at der i perioden frem til 2020 er bæredygtigt produceret træ at få. Klima-, Energi- og Bygningsministeren udtalte i forbindelse med offentliggørelsen af analysen, at energibranchen bør sikre sig at biomassen er beæredygtigt produceret.

På baggrund af den opfordring og for at imødekomme kritik af den stadigt stigende import at træbiomasse, arbejder den danske energibranche i øjeblikket med at udvikle en frivillig branchestandard for indkøb af bæredygtigt produceret træ. Standarden bør give dansk træ en markedsfordel, fordi der herhjemme er styr på arealanvendelse og skovdrift og fordi træflisens korte transportvej og lave energiomkostning sikrer en lav proces-emission af CO2.

Skønt der endnu ikke er udfærdiget specifikke kriterier, opfatter EU kommissionen en kulstofbesparelse på 70 % i forhold til fossile brændsler som ‘god praksis’. Nye tal (se Figur 3) fra EU’s Fælles Forskningscenter (Joint Research Centre) viser, at elektricitet og opvarmning genereret fra europæiske kraftværker af europæisk, russisk og baltisk træflis lever op til denne standard. Det samme gælder træpiller, om end besparelsen er lidt lavere end for træflis.