EU’s bæredygtighedskriterier for energitræ på plads

Risikotilgangen er bevaret, men medlemsstaterne kan skærpe kravene. EU-kommissionen udgiver en vejledning for opfyldelse af kriterierne. Kriterierne evalueres i 2026

Efter lange trepartsforhandlinger er EU-Kommissionen, EU-Parlamentet og Ministerrådet nu blevet enige om indholdet af et nyt direktiv for vedvarende energi.

Direktivet er centralt for skovbruget, fordi det sætter målene for den vedvarende energi i 2030 og definerer hvad der kan tælle som med som vedvarende energi. Som noget nyt indeholder direktivet bæredygtighedskriterier for skovbiomasse (træ) til energi.

Risikobaseret tilgang til bæredygtighed bevaret

Direktivet fastholder EU-Kommissionens tilgang om at skovbiomasse skal vurderes ud fra en risikotilgangen. Undervejs har risikotilgangen være sat under pres. Det er en god nyhed for skovbruget, at den balancerede tilgang, som en risikovurdering er udtryk for, er bevaret. I dansk kontekst arbejder skovejere og skoventreprenører allerede med at dokumentere bæredygtighed ud fra en risikobaseret tilgang i forbindelse med energiproducenternes brancheaftale.

20 MW dokumentationsgrænse

Bæredygtighedskriterierne kommer til at gælde for værker med 20 MW indfyret kapacitet, sådan som vi kender det fra energiproducenterne brancheaftale.

Bæredygtighedskriterierne kan skærpes nationalt

Selvom der længe er arbejdet for at få ens bæredygtighedskriterier er det ikke lykkes at få fjernet muligheden for at medlemslandene kan stille yderligere krav. Således står det de enkelte medlemsstater frit for at sænke dokumentationsgrænsen til et lavere niveau. Ligesom det står medlemsstaterne frit for at skærpe EU’s bæredygtighedskriterier.

Operationel vejledning i dokumentation

EU-Kommissionen skal inden den 31. januar 2021 udgive en operationel vejledning i hvordan energiproducenterne kan demonstrere at de overholder bæredygtighedskriterierne.

Evaluering i 2026

Det ligger i aftalen at EU-Kommissionen i 2016 skal vurdere bæredygtighedskriteriernes effekt og egnethed til at sikre bæredygtig energitræshugst i skovene, samt hvad muligheden for at lave nationale bæredygtighedskriterier betyder for energitræsmarked.

Revision af Energiproducenternes brancheaftale

I de danske energiproducenters brancheaftale står der, at aftalen skal revideres i 2018. Opstarten på den proces har afventet den endelige direktivtekst. Dansk Skovforening forventer at revisionsprocessen bliver sat i gang efter sommerferien.

Baggrund

De europæiske skovejeres sammenslutning CEPF har arbejdet intenst på at få direktivteksten til at lande rigtigt.De har i forbindelse med vedtagelsen af den endelige direktivtekst udsendt denne pressemeddelelse hvor de analyserer resultatet i en europæisk kontekst.