EU’s grønne pagts betydning for skovene

Kort før jul udsendte EU-kommissionen den europæiske grønne pagt, som skal bringe EU tættere på at nå målet om klimaneutralitet i 2050. Pagten indeholder flere initiativer af betydning for skovene.

Med EU’s nye grønne pagt er rammerne sat for kommissionens arbejde mod at gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent senest i 2050. Med pagten ønsker kommissionen at vende klima- og miljøudfordringerne til muligheder på tværs af politikområder, og gøre omstillingen inklusiv og retfærdig for alle.

Den grønne pagt omfatter alle økonomiske sektorer, og køreplanen indeholder også en lang række initiativer, der vil få betydning for skovene og skovdriften i Europa. Heldigvis har skovene rigtig gode muligheder for at bidrage til at nå kommissionen mål.

EU’s skovstrategi opdateres

For skovene er det vigtigt, at den grønne pagt initierer, at der skal laves en opdatering af EU’s skovstrategi efter 2020. Vi har brug for en stærk strategi, som sikrer en helhedsorienteret tilgang til skovene, der skal sikre en synergi mellem alle de politikområder i EU der påvirker skovene.

Det er derfor vigtigt, at alle fremtidige initiativer, der påvirker skoven, tager hensyn til de mange ydelser, som skovene leverer (såsom klima, biodiversitet, biobaseret cirkulær økonomi, sociale og kulturelle ydelser) såvel som de udfordringer, skovene især står over for på grund af klimaforandringerne, der påvirker skovenes sundhed og modstandsdygtighed.

Ny klimalov skal stadfæste mål om klimaneutralitet i 2050

Foruden en opdatering af EU’s skovstrategi er det i den grønne pagt fastlagt, at der skal fremlægges et forslag til en europæisk klimalov i marts 2020, der tydeligt fastsætter betingelserne for en effektiv og retfærdig omstilling, skaber forudsigelighed for investorerne og sikrer, at omstillingen er uigenkaldelig.

Den store udfordring bliver afvejningen af de to udfordringer, vi står overfor: klimaforandringer og tab af biodiversitet. To udfordringer som både komplimenterer og modarbejder hinanden.

Derfor rammesætter den grønne pagt også, at kommissionen inden marts 2020 vil fremlægge en ny biodiversitetsstrategi med konkrete opfølgningstiltag i 2021. Strategien vil også indeholde EU’s position i forhold til den internationale partskonference om biodiversitet som afholdes i efteråret 2020.

Ambitiøs tidsplan giver travlt forår

Kommissionen har med den grønne pagt sendt et signal om, at den er ambitiøs, og er klar til at trække i arbejdstøjet. Flere af de områder der er relevant for skovene, vil blive fremsat i forslag i løbet af foråret, og det skaber travlhed i sekretariatet i vore europæiske skovejersammenslutning CEPF.

For ud over de nye strategier og lovforslag, der vil følge af den grønne aftale, forsætter samtidig arbejdet med implementering af nye bæredygtighedskriterier for træbiomasse til energiformål fra direktivet for vedvarende energi, vedtagelsen af den fremtidige fælles landbrugspolitik og nye regler og kriterier for hvornår investeringer kan bragtes som bæredygtige.

Læs Dansk Skovforenings høringssvar om den europæiske grønne pagt.