Fakta om produktion af energi fra dansk træ

Træ udgør en tredjedel af den samlede vedvarende energi i Danmark. Det er dobbelt så meget som vindmøller. Og der er endnu større potentiale i træ. Læs disse fakta fra HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne, Dansk Skovforening og BAT-kartellet.

Produktion af træ er nem at styre

Træ og anden biomasse dannes på grundlag af solenergi, og modsat olie og kul sker det på overskuelig tid – produktionen kan styres og planlægges. Den overvejende del produceres ved udtynding i yngre bevoksninger, hvor det i praksis sker ved at fælde 10‐30 pct. af træerne, så der kan blive plads til, at træerne kan udvikle sig. Træerne, der fældes, udnyttes til flis, hvis de er små og til byggeri m.v., hvis de er større. Produktionen er bæredygtig, og denne udtynding har altid foregået i de danske skove. Materialet er tidligere blevet anvendt til noget andet, bl.a. brænde.

Generelt er skovene i Europa sikret til fremtiden gennem en effektiv regulering og lovgivning. Produktion af ny vedmasse er langt større end det nuværende forbrug.

Vigtig bidragyder til den vedvarende energi

Træ udgør allerede i dag en vigtig vedvarende ressource i energiproduktionen og udgør allerede i dag cirka en tredjedel af den samlede vedvarende energi. Det er cirka dobbelt så meget som vindmøller leverer.

Anvendelsesmuligheder er dog i dag begrænsede, og eksempelvis har de decentrale kraftvarmeværker ikke frit brændselsvalg.

Potientiale i energi fra regulære skovarealer

Den direkte produktion af træ fra skovene er på cirka 8 PJ svarende til cirka 1 million kubikmeter træ. Flis udgør den største del af energiproduktionen. Udover at forsyne Danmark med energi fra træ forsyner skovene industrien med træ. Ved bearbejdningen heraf produceres der restprodukter som træaffald og træpiller, der kan anvendes til energiformål.

  • Flis fra skove 6 PJ
  • Brændeproduktion 2 PJ

Kilde: Danmarks statistik, 2008

Eksperter fra forskningsinstitutioner vurderer imidlertid, at der er et endnu større potentiale, og mange uudnyttede energiressourcer i skovene. KU Life vurderer, at der er et potentiale på 23 PJ i skovene i 2010‐2019. Et tal som kan vokse til over 50 PJ i 2050.

Også potentiale udenfor skovene

Der produceres også flis og brænde i småskove, det åbne landskab, byerne, energipil m.v. Der hersker usikkerhed om størrelsen af denne produktion, men HedeDanmark, som er den største distributør inden for området, vurderer, at der alene til flis produceres cirka 3,5 PJ udenfor skovene. Potentialet fra disse områder og ved øget produktion af bl.a. energipil vurderes at være 5‐6 gange større (ca. 21 PJ) end det nuværende niveau.

Stort vækstpotentiale – træ større end vind

Udnyttes dette potentiale, kan produktionen af træbaseret energi altså øges med over 30 PJ inden for de nærmeste år svarende til mere end, hvad der i 2008 blev produceret af energi fra vindmøller.

Træ kan skabe vigtige arbejdspladser

Den direkte produktion af flis fra skove til kraftværker eller varmeværker beskæftiger medarbejdere svarende til cirka 550 årsværk. Derudover er der naturligvis ansatte på de værker, der brænder energien og følgeerhverv f.eks. kedelproduktion. En tredobling af den nuværende produktion vil kunne betyde cirka 1.000 flere arbejdspladser.

Yderligere oplysninger

  • HedeDanmark a/s: Divisionsdirektør Steen Riber. Mobil 2147 0298
  • De Danske Skovdyrkerforeninger: Sekretariatsleder Per Hilbert. Mobil 4098 4266
  • Dansk Skovforening: Direktør Jan Søndergaard. Mobil 4020 0597
  • BAT-kartellet: Økonom Camilla Vakgaard. Mobil 2228 8929

Fakta om aktørerne

HedeDanmark a/s
… er Danmarks største selskab inden for udvikling og levering af serviceydelser til skove, det åbne land, have- og parkanlæg samt det åbne rum i byerne. HedeDanmark har cirka 1.000 medarbejdere i Danmark og internationalt og havde i 2009 en omsætning på knap 1,1 mia. kroner opnået gennem samhandel med kunder og leverandører i mere end 40 lande. HedeDanmark er Danmarks største leverandør af biomasse fra skov til danske kraftværker og varmeværker. Læs mere på www.hededanmark.dk.

De Danske Skovdyrkerforeninger
er koordinerende organ for 7 lokale, selvstændige skovdyrkerforeninger, der repræsenterer cirka en tredjedel af Danmarks skovejere svarende til op mod 6.000 medlemmer. Foreningerne er tilsammen involveret i driften af 75.000 hektar skov. Herudover samarbejder De Danske Skovdyrkerforeninger med både kommunale og private virksomheder om pasning af grønne arealer. Læs mere på www.skovdyrkerne.dk.

Dansk Skovforening
er brancheorganisation for en række private og offentlige skovejere og herunder privatpersoner, selskaber, fonde og kommuner. Desuden er en række personer, virksomheder og organisationer, der ikke ejer skov, medlemmer. Dansk Skovforening arbejder for at fremme danske skov- og naturejeres erhvervsmæssige og faglige interesser og ejernes mulighed for at bevare og udvikle naturværdier. Læs mere på www.danskskovforening.dk.

BAT-kartellet
er en faglig samarbejdsorganisation for otte LO-forbund med medlemmer i bygge- og anlægsbranchen, træ- og møbelindustrien samt skoven. De otte medlemsforbund er 3F, Forbundet Træ-Industri-Byg, Dansk Elforbund, Malerforbundet i Danmark, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal, HK/Privat samt Teknisk Landsforbund. BAT repræsenterer via de otte forbund ca. 130.000 erhvervsaktive medlemmer. BAT koordinerer og repræsenterer medlemsforbundenes interesser nationalt og internationalt på følgende områder: Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik, boligpolitiske spørgsmål, medbestemmelse, arbejdsmiljø m.m. Læs mere på www.batkartellet.dk.