Feltregistreringer på din ejendom – hvad har myndighederne ret til?

Myndighederne har i en lang række tilfælde ret til at indsamle data på privat grund. De har ofte ret til adgang uden retskendelse, men skal som oftest varsle besøget.

Miljøstyrelsen har netop varslet, at de går i gang med at indsamle vandprøver og registrere dyr og planter til NOVANA-overvågningen (Nationale Overvågningsprogram for VAndmiljøet og NAturen) i de kommende måneder. Miljøstyrelsen har lavet en lille video om hvorfor de indsamler data i NOVANA-programmet.

Men har myndighederne ret til at indsamle data på din ejendom? Og I hvilke tilfælde skal de varsle dig om deres besøg? Vi gennemgår kort reglerne nedenfor.

Adgang uden retskendelse

På en lang række områder er registrering og overvågning lovfæstet. Naturbeskyttelsesloven §76, skovlovens §49, planlovens §57, miljøbeskyttelseslovens §87, vandplanlægningslovens §33 og byggelovens §19 indeholder alle regler om, at tilsynsmyndigheden har ret til udendørs besigtigelse på privat ejendom uden retskendelse.

Dette gælder også for personer, som myndighederne har bemyndiget til opgaven – fx i tilfælde hvor myndighederne benytter private konsulentfirmaer til at løse opgaverne.

Besigtigelsesretten omfatter også en adgang til at udtage prøver af f.eks. vand- og jordbundsforholdene, når det kan ske uden gene eller skade for ejeren.

Personen der registrerer skal altid kunne legitimere sig og oplyse hvilken type af registrering som gennemføres.

Varsling

For at sikre, at ejer/bruger har mulighed for at overvære besigtigelsen, skal tilsynsmyndigheden så vidt muligt varsle om besigtigelsen, medmindre formålet vil gå tabt ved at varsle.

Der gælder ingen formelle regler om, hvordan varslingen skal ske. Den generelle landsdækkende naturovervågning kan varsles gennem lokalpressen, da individuel varsling ikke altid er praktisk mulig. I enkeltsager vil det være naturligt at varsle besigtigelsen telefonisk, efterfulgt af en skriftlig bekræftelse af det aftalte tidspunkt.

Dansk Skovforening anbefaler altid myndighederne at tage direkte kontakt til lodsejeren forud for en besigtigelse/registrering.

Der er for begge parter flere fordele ved, at ejer får mulighed for at være til stede under besigtigelsen. Ejer får mulighed for at få oplyst, hvad der er årsagen til besigtigelsen/registreringen og kan på den måde få viden om særlige forhold på ejendommen. På samme måde kan ejeren bidrage med sin viden om konkrete forhold. Når ejer er til stede, får tilsynsmyndigheden også bedre muligheder for at oplyse sagen korrekt, fx ved at stille spørgsmål til ejer/bruger.