Flere gamle træer og dødt ved i skovene

Dansk Skovforening mødes på tirsdag med Miljø- og fødevareministeren for at drøfte naturpolitik frem mod 2030. Udgangspunktet for drøftelserne er Miljøstyrelsens nye rapport, hvor de vurderer at der er behov for flere gamle træer og dødt ved i skovene.

Miljøstyrelsen vurderer at den danske natur har behov for flere gamle træer og dødt ved i skovene. Det beskriver styrelsen i en ny rapport “Behov på naturområdet”.

Ministeren vil drøfte naturpolitikken

Rapporten skal bruges som oplæg til et møde med interessenter på naturområdet, og Dansk Skovforening mødes på tirsdag i næste uge med Miljø- og fødevareministeren for at drøfte naturpolitik og naturmål for 2020 og 2030.

Ud over behovet for flere gamle træer og dødt ved i skovene peges rapporten på behov for:

  • Mere plads og bedre sammenhæng
  • Afhjælpning af problemer med tilgroning af lysåbne arealer
  • Genetablering af våde områder
  • Mere lys og vand i skovene
  • Regulering af forstyrrende færdsel
  • Bekæmpelse af invasive arter
  • Klimatilpasninger

Du kan læse Miljøstyrelsens rapport.

Indsatsen i skovene

I rapporten fremhæves særlig den indsats som er sat i gang i statens skove som opfølgning på regeringens naturpakke.

Naturpakken indeholder også mål for udlæg af skov til biodiversitetsformål på private arealer. Der er etableret betalingsordninger som betaler private skovejere for at efterlade træer til død og henfald eller hele arealer som urørte. I 2017 har der været stor søgning på ordningerne, og det understreger succesen med at bygge på frivillighed som virkemiddel i naturpolitikken.

Vi efterlyser flere ordninger, som tilbyder aftaler om udlæg af skov med særlige biodiversitetsformål. Altså skov hvor der samtidig med en fortsat træproduktion opbygges større biodiversitet og levesteder for særligt truede arter. De ordninger kan potentielt vise sig at give mere biodiversitet for pengene, være mere attraktive for skovejerne og give en bedre sikring af truede arter end urørt skov.

Flere private ejere har også valgt at lade deres skov PEFC- eller FSC-certificere og har på den måde forpligtiget sig til at efterlade træer til død og henfald samt udlægge særlige arealer, hvor der skal tages særlige hensyn til biodiversiteten.