Flere skove, mere produktive skove og flere urørte arealer

Skovene skal både levere træprodukter og øget biodiversitet. Urørt skov er en mulig del af løsningen. Dansk Skovforening mener at der kræves mere viden, bl.a. om skovenes naturværdier og hvordan biodiversiteten integreres i skovdriften. Læs lederen fra Skoven 1, 2020.

Dansk Skovforening opfordrer til incitamenter der kan fremme biodiversitet i skovene.

Dansk Skovforening opfordrer til incitamenter der kan fremme biodiversitet i skovene.

Vi har taget hul på et nyt år. De politiske ønsker til netop skovene er mere markante end tidligere, og det er der mange gode grunde til. De politiske interesser er især begrundet med skovenes evne til at bidrage til en indsats mod klimaforandringer og evne til at øge den biologiske mangfoldighed.

I regeringens finanslovaftale fra starten af december er en ny skovfond og udlæg af mere urørt statsskov nævnt som nogle af aftalens hovedelementer. Samtidig fremhæver regeringen velfærd og grøn omstilling som sine vigtigste prioriteringer.

At indfri alle ønskerne forudsætter gennemtænkte løsninger for hvordan de danske skove udvikles. Maksimal træproduktion for at levere mere miljørigtige og fossilfri produkter til den grønne omstilling er ikke foreneligt med maksimalt hensyn til udvikling af biodiversitet.

Danmarks areal er begrænset, og det skal derfor overvejes nøje hvilke arealer, der egner sig bedst til produktion, og hvilke der egner sig bedst til biodiversitet. Der skal findes plads til begge dele, og på landskabsniveau kan hensynene integreres i en fælles målopfyldelse.

Urørt skov og biodiversitet

Dansk Skovforening ser udlæg af urørt skov som en mulig del af løsningen i forhold til at styrke biodiversiteten. Baseret på danske erfaringer bør det dog grundigt overvejes, hvilke arealer der udlægges.

Ønsket om hurtige effekter for biodiversiteten – herunder mere dødt ved – taler for en prioritering af meget gammel og varieret skov. Denne skovtype har en begrænset udbredelse i Danmark, bl.a. fordi kun 2-3 % af arealet havde skovdække for 200 år siden.

Når ensaldrende produktionsskov udlægges går der mange år, inden de naturlige processer frembringer stor dynamik med dødt ved og lysåbne overgangszoner, der øger biodiversiteten. Bøgeskoven vil ofte blot vokse sig tættere og mørkere i en lang periode, før bevoksningen begynder at gå opløsning.

Der kan være behov for aktiv forvaltning af de urørte arealer for at opnå den ønskede biodiversitet, fx gennem en indledende forberedelse, hvor der tages en del af de store træer ud for at give plads til lys og variation.

Mere viden om urørt skov

En udlægning af urørt skov målrettet efter opnåelse af maksimal biodiversitet bør være en naturlig del af regeringens indsats. Vi opfordrer til at der laves en opsamling af de danske erfaringer med omlægningen og en beskrivelse af effekten på både kort og lang sigt målt i forhold til udgangspunktet.

På den baggrund kan måden urørt skov udlægges på – både i staten og i de private skove – evalueres og tilpasses, så biodiversitetsindsatsen i skovene kan målrettes yderligere.

Biodiversitet i den dyrkede skov

Udlæg af urørt skov er dog ikke den eneste måde til at styrke biodiversiteten. Der bør derfor skaffes mere viden om, hvordan biodiversitet kan fremmes i de dyrkede skove. Forskellige dyrkningssystemer kan være med til at øge biodiversiteten, samtidig med at skovene leverer klimarigtige materialer til eksempelvis byggeriet.

Der kan gives plads til et biodiversitetsindhold i de dyrkede skove. Vi er blandt andet i dialog med Landbrugsstyrelsen om at optimere effekten af tilskudsordningen til skov med biodiversitetsformål.

Dansk Skovforening har lige før nytår leveret 5 konkrete anbefalinger til at styrke biodiversiteten i de danske skove til regeringens kommende natur- og biodiversitetspakke:

  • Opdater videngrundlaget om skovenes naturværdier, og hvor de findes
  • Indsaml den tilgængelige viden og hent inspiration fra udlandet om hvordan biodiversitet kan fremmes og integreres i skovdriften
  • Afsæt flere penge til dansk forskning i biodiversitet i skov
  • Evaluer og følg løbende op på de besluttede og gennemførte indsatser og vær parat til at justere indsatsen
  • Lav positive og ubureaukratiske incitamenter, der motiverer skovejerne til at indgå langsigtede aftaler til sikring og fremme af yderligere biodiversitet i skovene

De kommende år vil samfundet efterspørge både mere miljøvenligt produceret træ fra de danske skove og en øget biologisk mangfoldighed i den danske natur. Derfor skal vi finde løsninger, hvor der indgår både urørt skov, dyrket skov med et hensyn til biodiversiteten og højproduktive skove, der muliggør klimaplanernes mål om et nulemissionssamfund.