Flere ynglefugle i Danmark siden 1800

Bestanden af ynglefugle er steget kraftigt over de seneste to hundrede år, primært fordi skovarealet er forøget.

Flere skove og mere varierede skove har givet bedre vilkår for fuglelivet.

Flere skove og mere varierede skove har givet bedre vilkår for fuglelivet.

Omkring år 1800 var der omkring 10 millioner par ynglefugle i Danmark. I slutningen af 1900-tallet nåede vi op på 16 mio. par, og i dag skønnes der at være 14 mio. par. 

Fremgangen skyldes primært at Danmark i dag har fem gange så meget skov som for to hundrede år siden. En anden årsag er at der er flere træer og buske spredt i det åbne land. Det er ikke bare antallet af fugle der er steget, men også antallet af arter.

I de senere årtier er antallet gået tilbage, og det skyldes at forringelser i det åbne land slår igennem. Det drejer sig om levesteder som agerlandet, lysåbne tørre naturtyper samt ferske og brakke vådområder som i en lang årrække har haft faldende bestande.

Det fremgår af en artikel i Fugle og Natur, udgivet af Dansk Ornitologisk Forening. Artiklen bringer nogle få resultater fra en større afhandling som udgives af Århus Universitet i slutningen af marts. Forfatterne er tre forskere fra Århus og Københavns Universitet samt en pensioneret biolog.

De har gennemgået mere end 1000 skriftlige kilder og ”oversat” de primært sproglige vurderinger i de historiske kilder, kombineret med kendskabet til de landskabstyper som de enkelte arter lever i.