Flertal i folketinget indgår aftale om lovkrav til træbiomasse i energisektoren

Lovkravene erstatter – og går på nogle punkter længere end - den frivillige brancheaftale, der indtil nu har reguleret området. Kravene er desuden en skærpelse i forhold til de kommende EU-krav til biomasse.

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet har indgået aftale om lovkrav til den træbiomasse, der bruges til at producere varme og el i Danmark. Det skal blandt andet give større sikkerhed for, at den biomasse der bruges er så bæredygtig og klimavenlig som muligt. Aftalen har på flere punkter højere krav til bæredygtighed end både brancheaftalen og EU-direktivet.

Biomassen har været en stor kilde til at udfase kul

Brug af biomasse har medvirket til at udfase kul med bred opbakning i Folketinget. Det har bidraget til at reducere Danmarks CO2-udledninger. For nuværende er ikke tilstrækkelige alternativer til at forbruget kan reduceres markant på kort sigt.

Klimaminster Dan Jørgensen udtaler:

Aftalen leverer på et løfte regeringen gav allerede da vi trådte til: biomassen der bruges i Danmark skal være bæredygtig. Og jeg vil gerne takke partierne for et rigtig godt samarbejde. Alle har været villige til at bøje sig mod hinanden, så vi nu har en aftale der skal medvirke til, at den biomasse, der anvendes, er så bæredygtig som overhovedet mulig. På sigt skal vi bruge langt mindre biomasse. Men i mange tilfælde er vi endnu ikke der, hvor vi har andre alternativer til kul, som jo skal udfases så hurtigt som muligt.

Det er muligt at se flere politiske kommentarer i en nyhed fra Klima- Energi- og Forsyningsministeriet.

Lovkrav om bæredygtighed for træbiomassen

Lovkravene betyder bl.a., at biomassen skal komme fra lovligt fældede træer og at fældede træer skal genplantes. Fremover må der ikke bruges biomasse fra lande hvis skove er i tilbagegang, medmindre det kommer fra bæredygtigt forvaltede skove, eller der er tale om restprodukter. På den måde bevares det CO2-lager der findes i træerne. Naturområder skal beskyttes, og der skal tages hensyn til biodiversiteten. Der stilles krav om, at udledningerne i produktionskæden holdes på et lavt niveau, og kravene til dokumentation for biomassens bæredygtighed styrkes. Overtrædelse af reglerne vil medføre sanktioner.

Aftalen påvirker dansk skovbrug

Samfundet efterspørger energieffektive produkter med minimal miljøpåvirkning. Derfor er træ fra et bæredygtigt skovbrug det oplagte valg. Vi har behov for at dokumentere bæredygtigheden og samtidig levere fakta til samfundsdebatten om skovenes positive klima- og naturpåvirkningerne. Det er hele fundamentet for at skovens biomasse får en nøglerolle i den grønne omstilling af samfundet. Det er besværligt for skovejeren med den ekstra administrative byrde, men det er prisen for at beholde markedet i dagens Danmark.

Forhåbentlig kan aftalen være med til at nuancere debatten, så den kommer til at handle om hvordan vi bedst muligt udnytter træbiomassen, frem for om vi overhovedet skal anvende træbiomasse og om det er bæredygtigt.

Dansk bæredygtigt skovbrug opfylder som udgangspunkt kravene i aftalen i forhold til bæredygtighed. Det er dog stadig usikkert hvordan udmøntningen af kravet om at særligt værdifulde områder identificeres og beskyttes, samt kravet om hensyn til særlige arter, skal foregå.

Næste skridt er at der skal laves egentlig lovgivning baseret på aftalen. Vi vil holde skarpt øje med hvordan kravene fortolkes og indarbejdes og indgår i dialog med blandt andet Klima- Energi- og Forsyningsstyrelsen for at sparre med realiserbare ideer.

Der kan forventes en større efterspørgsel efter certificeret flis, nu hvor også mindre værker skal opfylde kravene om bæredygtighed og sporbarhed. Godt halvdelen af den træbiomasse der anvendes i dag er importeret. Cirka 2/3 anvendes til el og fjernvarme og cirka 1/3 til individuel opvarmning. I forhold til afsætningen af dansk flis er vi stadig udfordret på projektbekendtgørelsen, hvor de decentrale værker har svært ved at få lov at anvende træbiomasse. Netop de decentrale værker er de primære aftagere af den danske flis.