Flytning af skovtilskud til Landbrugsstyrelsen giver lodsejerne mere arbejde

Landbrugsstyrelsen har overtaget administrationen af tilskud til skov med biodiversitetsformål og privat skovrejsning. Det betyder en forringelse for lodsejerne, der nu selv skal foretage høring af museum og kommune inden ansøgningen sendes ind.

Der er stærkt utilfredsstillende at skovordningerne forringes ved flytningen til Landbrugsstyrelsen. Forringelser der betyder øget arbejdsbyrde i forbindelse med ansøgningerne både for ejerne og ved kommunerne.

Der er stærkt utilfredsstillende at skovordningerne forringes ved flytningen til Landbrugsstyrelsen. Forringelser der betyder øget arbejdsbyrde i forbindelse med ansøgningerne både for ejerne og ved kommunerne.Årets ansøgningsrunde for tilskudsordningen for skov med biodiversitetsformål planlægges gennemført fra 2. maj 2019 til 1. juli 2019, mens tilskudsordningen for privat skovrejsning vil være åben fra 2. juli til 30. august 2019.

I Landbrugsstyrelsens elektroniske Tilskudsguide vil du i løbet af foråret kunne finde information om ordningerne. Det bliver også i Tilskudsguiden, du får adgang til de ansøgningsskemaer, du skal bruge samt de nye bekendtgørelser og vejledninger. Materialerne bliver lagt på Tilskudsguiden i løbet af foråret, i takt med at de bliver færdige med dem. De er endnu ikke tilgængelige.

Det skal du være opmærksom på i år

De to skovordninger svarer i 2019 på en lang række punkter til de tidligere ordninger fra årene 2016-2018, men der er også ændringer.

Skov med biodiversitetsformål

Prioriteringen af projekterne foretages på samme måde som i årene 2016-2018 efter Natura 2000-skovnaturtyper og HNV-kort. Du skal stadig indsende en ansøgning per mail og indtegne projektarealet i MiljøGIS.

Af ændringer kan nævnes:

  • Med flytningen til Landbrugsstyrelsen vil myndighederne ikke længere stå for at indhente efterfølgende dispensationer fra skovloven. Det skal ejeren selv søge hos Miljøstyrelsen. Det er en forringelse for ejerne.
  • Grundlaget for at prioritere ansøgninger ændres fra at være den samlede ejendom til at være den enkelte sammenhængende skov, som der søges tilskud til, men det vil stadig blive de samme prioriteringskriterier som anvendes. Her vægter blandt andet Natura 2000 arealer højt.
  • Der er afsat en ekstra mio. kr. i forhold til sidste år, så puljen er på 18 mio. kr.
  • Ansøgningen skal indsendes til Landbrugsstyrelsen, og materialet omkring ordningen findes på deres hjemmeside.

Skovrejsning

Der er sket flere ændringer med skovrejsningsordningen heraf kan nævnes:

  • Du skal selv indhente alle de nødvendige tilladelser og eventuelle dispensationer fra offentlige myndigheder og vedhæfte dem som bilag til ansøgningsskemaet i Tast selv-service, før du indsender din ansøgning. Du skal altså selv foretage den høring af kommune og museum, som Miljøstyrelsen tidligere varetog, før du indsender din ansøgning. Det er endnu en stor forringelse for ejere såvel som kommune og museer.
  • Du kan søge om forhøjet tilskud til anlæg uden dybdegående jordbearbejdning. Søger du ikke forhøjet tilskud, kan du anvende dybdegående jordbearbejdning, men ikke pesticider.
  • Ansøgninger med tilvalg af forhøjet tilskud til anlæg uden dybdegående jordbearbejdning prioriteres forud for ansøgninger uden dette tilvalg. Herefter prioriteres projekter efter beliggenhed i forhold til kvælstofindsatsbehov, kvælstofretention og drikkevandsinteresser.
  • Ansøgning skal indsendes til og behandles af Landbrugsstyrelsen.
  • Hvis du får tilsagn, sender Landbrugsstyrelsen din ansøgning til Miljøstyrelsen til behandling efter skovloven vedrørende pålæggelse af fredskovspligt.

Noget er ikke ændret, så der er igen afsat 35 mio. kr. til ordningen. Ansøgningen indsendes gennem tast-selv-service på samme måde som sidste år, og du skal stadig selv anmelde skovetablering og bede kommunen screene dit skovrejsningsprojekt.

Miljøstyrelsen er fortsat myndighed for skovloven og træffer alle afgørelser efter loven om dispensationer og om pålæggelse af fredskovspligt.

Kritik af den nye administration i Landbrugsstyrelsen

Dansk Skovforening har påpeget forringelserne over for Landbrugsstyrelsen.

Det er nu lagt over på ansøger selv at indhente høringssvar fra kommune og museum inden ansøgningen indsendes. Dette er ikke blot en ekstra administrativ byrde for ansøger men også for kommuner og museer. Dansk Skovforening er bekymrede for, at svingende sagsbehandlingstid mellem kommunerne kan få katastrofale følger for ansøgere, som måske ikke kan nå at søge til ansøgningsrunden. Det bliver ligeledes ansøgers ansvar at rykke kommuner og museer for svar.

Det er ikke kun ansøger, der får det sværere, der er også en ekstra byrde på kommuner og museer, der dels skal udtale sig om alle projekter og dels får dem drypvis. Tidligere modtog kommuner og museer en standardiseret henvendelse fra Miljøstyrelsen, men kun på de projekter, der var prioriteret (maksimalt 2/3 af den samlede ansøgningsmængde). Dansk Skovforening har påpeget den øgede arbejdsbyrde, der lægges over på kommuner og museer. Spørgsmålet er, om der er samfundsøkonomi i den ændrede model.

Nye bekendtgørelser på vej

Landbrugsstyrelsen er i øjeblikket ved at færdiggøre de nye bekendtgørelser om tilskud til skov med biodiversitetsformål og tilskud til privat skovrejsning. De forventer at sende de nye bekendtgørelser i høring i starten af marts. Når de har gjort det, går de i gang med at udarbejde de nye vejledninger og ansøgningsskemaer til ordningerne.

Konsulentmøde

Landbrugsstyrelsen forventer at afholde et orienteringsmøde for skovbrugskonsulenter om skovtilskudsordninger i første halvdel af april 2019.

Få mere at vide

Landbrugsstyrelsen har overtaget den samlede administration af tilskudsordningerne for skov med biodiversitetsformål og privat skovrejsning pr. 1. januar 2019 fra Miljøstyrelsen. Det betyder, at du altid skal henvende dig til Landbrugsstyrelsens Kundecenter, hvis du har spørgsmål til ordningerne generelt eller til konkrete sager. Du kan ringe på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til: mail@lbst.dk.

Du er også velkommen til at kontakte Dansk Skovforening. Vi er gerne behjælpelige og yder gratis bistand i Natura 2000-områder til at få overblik over udpegning, klarlægge konsekvenserne for skovdriften og gennemgå de støtteordninger, som tilbydes i fredskov i Natura 2000-områderne.