Forbedret skovrejsningsordning skal sikre afløb på årets pulje på 126 mio. kr.

Landbrugsstyrelsen arbejder på at forbedre og tilpasse skovrejsningsordningen, så de 126 mio. kr. i puljen kan komme i spil og bidrage til regeringens målsætning om markant øget skovrejsning. Ordningen vil i 2023 også kunne søges af kommuner.

 

Midlerne, som blev afsat i 2022 til privat skovrejsning, blev ikke brugt fuldt ud. Det betyder, at der nu overføres 36 mio. kr. til ansøgningsrunden i 2023, så den i alt bliver på 126 mio. kr., når ansøgningsrunden forventeligt åbner 1. juli 2023.

Som noget nyt vil kommunerne også få mulighed for søge tilskud til skovrejsning i 2023. Ansøgningsrunden i 2023 er sidste ansøgningsrunde under den gamle EU Landbrugsstøtteordning, og pengene skal derfor bruges i år, ellers er de tabt. Derfor arbejder Landbrugsstyrelsen på en række forbedringer af ordningen, som skal gøre det lettere og mere attraktivt at søge tilskud til skovrejsning.

Nye takster og forenklinger

Landbrugsstyrelsen lægger blandt andet op til at forhøje støttesatserne og give bedre muligheder for at plante nåletræer. Blandt andet gennem en højere prioritering af skovrejsningens klimaeffekt. Landbrugsstyrelsen arbejder desuden på at lave en række forenklinger af ordningen fx fjernelse af krav om vildthegns størrelse og mulighed for et bredere plantevalg.

Behov for øget vejledning – særligt i forhold til skøn

Under ansøgningsrunden sidste år meldte Landbrugsstyrelsen ud, at ansøgninger om tilsagn udelukkende ville blive sagsbehandlet efter ordningens tilsagnskriterier. Tilsagnskriterierne er grundlæggende forhold, der skal være i orden, fx at man skal være ejer af den jord, som man søger tilsagn om skovrejsningstilskud til.

Udbetalingskravene vil fremover først blive kontrolleret ved syning af skovrejsningsprojektet. Det kan fx være krav til etablering af kerneskov og til skovens afgrænsning.

Begge disse forpligtigelser rummer et element af skøn, hvilket også giver god mening i praksis. Mange skovrejsningsprojekter foregår på ukurante arealer, hvor der er behov for at tilpasse sig virkeligheden og udøve skøn, hvis skovrejsningen skal blive til noget. Til gengæld er der behov for god og tydelig vejledning fra Landbrugsstyrelsens side, hvis det skal udgås, at skovrejsningsprojekter kommer i uføre.

Vejledningsmøde i foråret

Landbrugsstyrelsen er selv meget opmærksomme på behovet for bedre vejledning og dialog med skovrejsningskonsulenterne og planlægger et fysisk møde i foråret.

Fra Dansk Skovforening anbefaler vi, at Landbrugsstyrelsen fokuserer på, hvordan de udøver skøn med baggrund i de mange meget case-nære eksempler på tilplantning af ukurante arealer.