Forbud mod gødskning og sprøjtning på §3 arealer vedtaget

Loven får økonomiske konsekvenser skovbruget og landbruget. Oppositionspartierne har givet udtryk for, at lovens forbudsbestemmelser vil blive rullet tilbage i tilfælde af et regeringsskifte.

Med et snævert flertal vedtog Folketinget den 19. februar 2015 lovforslaget om forbud mod en fortsat gødskning og sprøjtning på §3 arealer og etablering af et Grønt Danmarkskort.

Loven får økonomiske konsekvenser for skovbruget, men det er klart, at konsekvenserne for skovene er mindre end for landbruget.

Loven træder i kraft 1. september 2017, og oppositionspartierne har under folketingsbehandlingen givet udtryk for, at lovens forbudsbestemmelser vil blive rullet tilbage i tilfælde af et regeringsskifte efter næste valg. Skovforeningen vil holde oppositionspartierne fast på dette løfte efter et eventuelt regeringsskifte.

Vejledningen fra miljøministeren til hvordan de kommende Naturråd skal indgå i arbejdet med et Grønt Danmarkskort er endnu ikke udarbejdet.

Skovforeningen finder det afgørende, at der bliver klare rammer for arbejdet i de op til 25 Naturråd, som kommunerne kan nedsætte. Da udpegningen kan få store økonomiske konsekvenser for ejendomme, der ligger inden for de grønne områder, vil Skovforeningen arbejde for at der i vejledningen sikres klare kriterier for områdeudpegningerne og en grundig involvering af lodsejerne.