Foreløbig vurdering: Betydelige skader i skovene efter stormen

De foreløbige tilbagemeldinger efter stormen i går tyder på mange knækkede træer.

Stormen mandag 28. oktober anrettede betydelige skader i skovene. Men da stormen kun var på sit højeste i kort tid, er skadebilledet anderledes end efter stormfald, hvor længere tids storm har forårsaget store fladeflad i skovene som det f.eks. kendes fra 1999-stormfaldet.

Det tyder de foreløbige tilbagemeldinger, som Skovforeningen har modtaget, på. På distrikterne koncentrerer man sig i første omgang om at få ryddet vejene, så man kan komme ind i skovene. De kommende dage vil derfor give et klarere billede af stormens virkninger.

Det spredte fald giver store omkostninger til oprydning, om da det stormfældede træ kun sjældent vil kunne finde anvendelse i savværksindustrien på grund af indre brud og knusninger. Derfor vil meget træ gå til energiformål.

Træmarkedet vil næppe blive påvirket væsentligt, da det forventes, at det stormfældede træ vil kunne opsuges i den normale årshugst. Der kan dog være betydelige variationer fra skov til skov.

Umiddelbart ser det ud til, at:
  1. de sydlige dele af landet – og især Sønderjylland – er hårdt ramt med mange knækkede træer til følge (både løvtræ og nåletræ)
  2. det ser ikke ud til, at der er tale om større arealer med fladefald
  3. generelt er mange enkelttræer knækket eller væltet med rod
  4. mange kanter, rande og nyligt tyndede bevoksninger er ramte

Forsikring og genplantning

Det er endnu for tidligt at udtale sig om, hvorvidt forsikringsordningen og dermed reglerne om tilskud til genplantning efter stormfald kommer til at træde i kraft.

Beslutning herom træffes af Stormrådet. En forudsætning herfor er dog at Stormrådet konstaterer, at der i landet som helhed eller i bestemte regioner har været tale om et stormfald, der overstiger et års normal hugst inden for området. Først da, vil forsikrings- og genplantningsordningerne blive sat i kraft.

Skovforeningen vil på her på hjemmesiden orientere nærmere, når vi har oplysninger om, at en sådan eventuel beslutning måtte blive truffet. Vi vil samtidig informere om, hvordan ramte skovejendomme i givet fald vil skulle forholde sig.

Forsikringen, der er en betingelse for at kunne modtage genplantningstilskud, yder en erstatning på 3.000 kr pr. ha stormfældet areal, mens de nærmere regler for genplantningsordningen (tilskudsstørrelser, træarter, vilkår m.m.) fastsættes fra stormfald til stormfald.