Foretræde for Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg

Træ til Energi (samarbejde imellem Skovforeningen, HedeDanmark og Skovdyrkerne) har torsdag den 15. december været i foretræde for Folketingets udvalg for Klima, Energi og Bygninger.

Målet for Træ til Energi var at påpege de uudnyttede muligheder i skovbruget for at producere træ til energi og at man, for at få mulighederne belyst, skal invitere skovbruget med i det udredningsarbejde om biomasse som regeringen har varslet i deres energiudspil ”Vores Energi”.

Foretrædet gik godt. Træ til Energi præsenterede kort skovbrugets muligheder for at øge vedmasseproduktionen ved øget brug af ammetræer og øget plantetal. Se den powerpoint-præsentation (PDF-fil) der blev gennemgået.

Udvalget lyttede interesseret og gav udtryk for at de fandt det helt naturligt at skovbruget skulle deltage i analysen af biomassebehovet og biomassekilderne.

Udvalget spurgte især om konkurrenceforhold og tidshorisont. Træ til Energi svarede:

  • at dansk skovbrug lever af varernes frie bevægelighed og at dansk skovflis godt kan klarer sig i konkurrencen med tilsvarende udenlandske produkter.

  • at blev Træ til Energis plan om øget plantetal og flere ammetræer realiseret, ville det føre til løbende stigende udbud af træ til energi med fuld effekt fra 2025 – 2030.