Foretræde for Klima- samt Miljøudvalget om træbiomasse og klimaaftale

Hvordan kan flis være et restprodukt, når I siger, at det er muligt at øge produktionen? Det var et af spørgsmålene, der blev stillet, da Dansk Skovforening var til foretræde for Klima- Energi- og Forsyningsudvalget samt Miljø- og Fødevareudvalget på Christiansborg den 20. august.

Anvendelsen af træbiomasse til energi og dokumentation af bæredygtighed er igen aktuelt med forhandlingerne om klimaaftalen. Politikerne forventes at fortsætte forhandlingerne omkring dokumentationskrav i indeværende måned.

Dansk Skovforening til foretræde

Vi havde før sommerferien bedt om foretræde for Klima- Energi- og Forsyningsudvalget, hvor også Miljø- og Fødevareudvalget var inviteret. Foretrædet fandt sted den 20. august og udgangspunktet var den kommende klimaaftale og betydningen for skoven. Det er muligt at se oplægget på Folketingets hjemmeside. Det bliver muligt at finde en kommenteret version på vores hjemmeside under Høringer, breve og svar i den kommende uge.

Forud for foretrædet modtog udvalgsmedlemmerne information om bæredygtighedskrav og træbiomasse, som også blev sendt til Klima- Energi- og Forsyningsministeren for kommentering, og vi har modtaget ministerens svar.

Et restprodukt hvor produktionen kan øges – hvordan hænger det sammen?

Efter vores oplæg til udvalgene var der tid til, at folketings medlemmerne kunne stille spørgsmål. Et af spørgsmålene var, hvordan vi kan sige at flis er et restprodukt og samtidig hævde, at vi kan øge produktionen? Det korte svar er, at vi i etableringsfasen kan plante et højere stamtal og dermed udnytte fotosyntesen bedre, hvilket bevirker en større vækst på det samme areal. Samtidig kan der anvendes mere hurtigtvoksende træer og ammetræer, der både giver de blivende træer bedre kvalitet og giver et udbytte af flis ved tynding.

Bæredygtighedskriterier bliver snart lov

Der er et krav om at Danmark skal implementere VE-direktivet (Vedvarende Energi). Her stilles der blandt andet krav til bæredygtighed af den biomasse, der anvendes til energi. Der er mange bud på hvordan bæredygtighedskriterier for træbiomasse kan udformes, og hvordan varmesektorens brug af biomassen i øvrigt kan reguleres. Der har været en politisk stemning for bæredygtighedskrav og nedskalering af det danske biomasseforbrug i energisektoren. Vi argumenterede for at Danmark kun skal implementere de i VE-direktivet angivne krav, så vi også opnår en ensartet fortolkning på EU-niveau.

Kravene er kort fortalt:

  • Fældning er lovlig
  • Skove genplantes på fældede arealer
  • Områder, der ved lov eller af kompetent myndighed er udlagt som naturbeskyttelsesområder, beskyttes.
  • Fældning udføres under hensyn til jordkvalitet og biodiversitet
  • Fældningen opretholder eller forbedrer skovens produktionskapacitet på sigt

Diameterkrav til flis giver ikke mening

Der er tidligere blevet peget på, at der bør sættes et maksimalt diameterkrav for at stammer lovligt må flises. Der er flere årsager til at det ikke giver mening. Det kan være fornuftigt at anvende større stammer fx ved plejetiltag, råd, stormfald og afhængig af kvalitet, sortiments- og distributionsmuligheder. Under alle omstændigheder vil det ikke høre hjemme i VE-direktivets implementering at regulere netop det.

Vi vil nu følge op med yderligere information til politikerne og tage personlig kontakt til ordførerne i de kommende dage.