Fornuftigt at modernisere skovlovens regler for byggeri

Regeringen forhandler i øjeblikket lempelser i skovlovens meget restriktive bestemmelser om byggeri. Skovforeningen finder det helt naturligt at se på muligheder i takt med samfundsudviklingen.

Regeringen har planer om at lempe skovlovens meget restriktive bestemmelser om byggeri, hvilket har været omtalt meget i medierne de seneste dage. Særligt regeringens forslag om at tillade vindmøller og flere typer af friluftsanlæg i skov har tiltrukket sig stor opmærksomhed.

Regeringen forhandler i øjeblikket med de øvrige partier og forventer at fremlægge et lovforslag i løbet af januar 2017.

Ideer til indholdet af de nye bestemmelser er dog allerede blevet lækket fra det lovforberedende arbejde i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA), og der er mange fornuftige forslag der kan være til gavn både for skovbruget og befolkningen i almindelighed.

Helt naturligt at se på byggeribestemmelserne

Skovforeningen finder det naturligt at lempe betingelserne for byggeri i skov. Den udvikling er helt i takt med de stadig større krav, der stilles til anvendelsen af skovene til flere forskellige formål. Samtidig kan det være med til at give et løft i den bæredygtige skovdrift, med mulighed for nye indtægtsmuligheder, for de skovejere der ønsker at udbyde flere friluftsaktiviteter. En balance som er til gavn for både skovejerne og skovens brugere.

Vi har længe arbejdet for at lempe kravene til byggeri af nødvendighed for driften fx etablering af arbejdsskure i skov. Reglerne i skovloven er administrativt tunge og unødigt begrænsende. Vi hilser desuden velkommen, at det nu anerkendes at en del af en bæredygtig drift også omfatter varierende tilbud til borgerne ved, at der åbnes endnu mere op for at etablere mindre bygninger til gavn for skovens brugere – fx skovbørnehaver, jægere og spejdere. En anbefaling som også blev støttet af et enigt Skovpolitisk Udvalg til bage i 2011.

Regeringens forslag om på forsøgsbasis at etablere vindmøller i skov finder vi også fornuftigt. Det kan give erfaring og belyse fordele og ulemper. En restriktiv praksis kan sikre, at der tages de fornødne hensyn ved valg af placering, både til dyrelivet og til ejerne. Ingen skovejere skal tvinges til at have en vindmølle placeret i deres skov.

Skovforeningen støtter regeringens forslag, så lovgivningen kan bringes i overensstemmelse med samfundets ønsker til skovenes brug.

SVANA’s oplæg til ændrede byggeribestemmelser i skov (Kilde: Altinget.dk)

Fredskov i byzoner og sommerhusområder:
Skovloven skal ikke hindre udvikling af den bymæssige bebyggelse i bykvarterer eller sommerhusområder.

Regler for huse:

I dag er reglerne for fredskov og landzone ikke ens.
Forslag: Samme grænser for byggeri som i Planlov.

Overflødige driftsboliger i fredskov:
Ændre reglerne så det er lettere at sælge flere driftsboliger.

Arbejdsskure:
Arealgrænsen nedsættes til fra 20 til 10 ha.

Jagthytter:
Jagt anses i dag ikke for nødvendigt for skovdriften.
Forslag: Jagt ses som en del af skovdriften – lægger op til hytter i skove på 50 ha eller derudover uden dispensation. Arealgrænse for størrelse – 50 m2?

Småhytter til overnatning og udlejning:
I dag kan der opføres 1-2 shelters med plads til seks personer samt mindre spejderhytter og skovbørnehaver.
Forslag: Også småhytter til overnatning og udlejning. Arealgrænse for størrelse – 20 m2?

Ophæve fredsskovpligt ved naturprojekter:
I dag er det ikke muligt at ophæve fredsskovpligten ved større naturgenopretningsprojekter.
Forslag: Praksis ændres, så det er muligt.

Forsøgsordning om børnehaver, friluftanlæg og vindmøller:
Et antal projekter, der skal godkendes af miljø- og fødevareministeren. Der vil være udvælgelseskriterier, ansøgningsrunder og evaluering.

Skovbørnehaver findes i dag, men ikke som egentlige institutioner:
Forslag: Forsøgsordning hvor institutioner bliver mulige.

I dag gives der dispensation til madpakkehuse, bål- og grillhytter, trætopbaner mv.:
Forslag: Forsøgsordning hvor riverraftinganlæg og friluftcenter, udvidelse af campingpladser mv. er muligt.

Vindmøller kræver i dag dispensation og praksis er meget restriktiv:
Forslag: Forsøgsordning hvor det er muligt med vindmøller i plantager eller i forbindelse med skovrejsning.