Forslag om forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning af §3-arealer

Miljø- og Fødevareministeriet ønsker at indføre et forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning af §3 beskyttede områder og har derfor haft sendt et udkast til ændring af lov om naturbeskyttelse i høring.

Dansk Skovforening har indsendt hørringsvar til ministeriet.

Vi er imod erstatningsfri regulering

Med lovændringen vil regeringen gennemføre et forbud mod sprøjtning, gødskning og omlægning som erstatningsfri regulering. Det mener vi som lodsejerrepræsentanter er kritisabelt. Den måde at regulere på vil virke negativt på lodsejernes lyst og motivation til frivilligt at skabe og udvikle natur på deres ejendomme.

Retssikkerhedsmæssigt finder vi det betænkeligt at gennemføre en erstatningsfri regulering på et så usikkert grundlag, som den vejledende registrering af arealerne er. Registreringerne hviler enten alene på luftfototolkning eller også på en konkret feltbesigtigelse af arealet. Efter loven er det altid den aktuelle tilstand, der er afgørende for om et konkret areal er beskyttet, og ejeren kan kræve at kommunen foretager en egentlig vurdering af om arealet er beskyttet. Vi forudser, at mange af de ejere af § 3-arealer, der i dag lovligt kan gødes, sprøjtes eller omlægges, vil bede om en konkret vurdering af arealet.

Vil forbuddet gavne alle de naturtyper som i dag beskyttes?

Det fremhæves, at formålet at indføre forbuddet er at give naturen bedre vilkår på den del af de beskyttede naturarealer, der i dag må sprøjtes, gødes eller omlægges. Samtidig fremgår det ikke tydeligt af forslaget, hvilke konsekvenser det forventes at have, og præcis hvilken natur det er som forbedres med forslaget.

Særligt for ferske enge er, at de i den nuværende vejledning til naturbeskyttelsesloven er defineret som enge, der skabes ved menneskets påvirkning. Ferske enge kan således være dannet ved slåning eller græsning af naturlige kærsamfund eller ved fældning af elle-, aske-, birke- eller piledominerede sumpskove med efterfølgende slåning eller græsning. En bevaring af den kultur-naturtype vil være afhængig af en forsat forvaltning.

Forbuddet mod at sprøjte, gøde eller omlægge denne kultur-naturtype kan derfor få betydning for opretholdelse af naturtypen på sigt. Forbuddet vil med stor sandsynlighed medføre, at afgræsningen ikke længere er lønsom, og derefter ophører.

Mulighed for dispensation

Det er dog positivt og helt essentielt, at forslaget indeholder en mulighed for dispensation fra forbuddet mod brug af sprøjtemidler af hensyn til bekæmpelse af invasive arter og i øvrigt hvis forbuddet vurderes i det enkelte tilfælde at udgøre et ekspropriativt indgreb.