Forslag om forbud mod udsætning af fugle

Forslag i Folketinget om at afvikle opdræt og udsætning af fugle i Danmark. Stærke organisationer støtter kravet. Fugleinfluenzaen bruges som anledning.

Forslag i Folketinget

SF og Enhedslisten er på vej med dette forslag til Folketingsbeslutning:

“Folketinget opfordrer regeringen til:

 • at gennemføre de fornødne ændringer af lovgivning, cirkulærer mv. som kan sikre at opdræt af fugle med henblik på efterfølgende udsætning til jagt afvikles.
 • At fremlægge en pleje- og genopretningsplan for den danske natur således at jagt igen kan foregå på naturens overskud som det foreskrives i de jagtetiske regler.”

Forslaget er fulgt af en lang redegørelse om sygdomme, dyrevelfærd og naturpåvirkning ved fugleudsætninger. Forslaget er endnu ikke formelt fremsat og er derfor endnu ikke lagt på internettet (6. november).

Dyrenes Beskyttelse

Dyrenes Beskyttelse har siden oktober varslet at dette forslag var på vej i Folketinget, og DB støtter det 100 %.

Organisationens har det erklærede mål “at afvikle det kommercielle opdræt og udsætning af fasaner, agerhøns, gråænder o.a. til jagtformål”. På organisationens hjemmeside ligger en detaljeret redegørelse for dens mangeårige arbejde i sagen.

DB mener at fasan- og agerhønseopdrættet er direkte ulovligt da det strider imod § 7 i Lov om Opdræt af Visse Dyrearter: “Opdrættet vildt må kun udsættes, hvis det må forventes at være i stand til at overleve i naturen”.

Det er en udbredt opfattelse hos jagtens kritikere at mange fasaner bliver destrueret i stedet for spist. Dette rygte har været fremme i Politiken i 2004, uden at det dog kunne bevises. Men hvis rygtet er sandt, er nedskydningen ifølge Dyrenes Beskyttelse ren underholdning og en overtrædelse af § 9 i Dyreværnsloven der siger at “levende dyr må ikke anvendes som mål ved øvelses- og kapskydninger”.

En meningsmåling udført for Dyrenes Beskyttelse af AIM i september 2005 viser at 59 % af befolkningen er imod at Danmark opdrætter 1-2 millioner fugle til udsætning.

Dyrenes Beskyttelse har 19. oktober 2005 udsendt pressemeddelelsen
“Fugleinfluenza og udsætning af skydefugle hænger sammen”. Der står blandt andet:

“Danmark ligger på en international trækfuglerute og der er stor risiko for, at de skydefugle, der slippes ud i naturen, kan smittes med sygdomme fra de vildtlevende fugle. Samtidig er der en stor risiko for, at der blandt skydefuglene sker en koncentrering af sygdommen uden at man, som f.eks. i husdyrbruget, kan behandle, isolere eller evt. destruere de syge fugle.”

På den baggrund appellerer Dyrenes Beskyttelse kraftigt til regeringen om at gennemføre SFs og Enhedslistens forslag om at stoppe opdræt og udsætning af skydefugle.

Danmarks Naturfredningsforening

Naturfredningsforeningen har endnu ikke taget stilling til SFs og Enhedslistens forslag i Folketinget. Men foreningens forretningsudvalg har den 17. august 2005 vedtaget denne udmelding i sagen generelt:

“DN mener, at udsætning og fodring af fuglevildt skal udfases. Begrebet ‘udfases’ giver plads til at man kan lave en prioriteret plan for hvilke typer udsætninger der først og fremmest skal udfases, herunder spørgsmål om arter og formålet med udsætningen.”

Dansk Ornitologisk Forening

Dansk Ornitologisk Forening er generelt kritisk overfor udsætninger. Artiklen “Naturen udsættes for vildt” (24. marts 2004) beskriver hvordan udsætning af fasaner, gråænder og agerhøns er et stort problem for de vilde fugle og naturen.

Fugleinfluezaen har yderligere skærpet ornitologernes syn på udsætningerne. I pressemeddelelsen “Fugleinfluenza truer” fra 4. august 2005 ønsker DOF stop for fugleudsætninger og handel med vilde fugle.

DOFs samlede anbefalinger af foranstaltninger i Danmark for at forebygge udbredelse af fugleinfluenza fra vilde fugle er:

 • “Ved udbrud af fugleinfluenza i Danmark bør al jagt suspenderes, da den i værste fald spreder fuglene og en evt. smitte, og skudte fugle ved efterfølgende transport, tilberedning og fortæring bringes i kontakt med mennesker og evt. tamfugle.
 • Stop for opdræt og udsætning af andefugle.
 • Begrænsninger i handel med og transport af fugle.
 • Stop for handel med vilde fugle.
 • Fund af unormalt mange døde fugle skal indberettes til den lokale Fødevareregion og DOF.”

DOF tilføjer en liste over fakta i sagen, blandt andet:

 • Fugleinfluenza rammer mest andefugle og andre svømmefugle.
 • Der udsættes årligt mindst 500.000 opdrættede gråænder til jagt i Danmark.
 • I Tyrkiet har udbruddet af H5N1 medført at al jagt er forbudt. Dette er også tidligere sket i Holland.

Vildtforvaltningsrådet

Vildtforvaltningsrådet undersøger forsvarligheden af indfangning, opdræt, udsætning og afskydning. Rådet har nedsat en arbejdsgruppe som afleverer sin betænkning i foråret 2006. Gruppen skal:

“… vurdere om der inden for de gældende retlige rammer og henset til de i dag faktisk eksisterende forhold vedrørende indfangning, udsætning og afskydning af fugle primært fasaner, agerhøns og gråænder, er behov for en ændret detaljeregulering, udarbejdelse af vejledninger/rådgivning eller anbefalinger, f.eks. i form af nye jagtetiske regler, der vurderes at kunne fremme en eventuel ønsket ændret adfærd ved jagt på indfangede, opdrættede og udsatte fugle.”

Både skovbrug, landbrug, miljøorganisationer og forskere deltager i dette arbejde.

Dansk Skovforening

Skovforeningens klare holdning er:

 • At man holder det nuværende og akutte problem med fugleinfluenza og dens risiko for milioner af mennesker adskilt fra den generelle debat om principperne for den vildtpleje og udsætning som er foregået i generationer.
 • At de påbud og henstillinger som kommer som følge af den nuværende risiko for fugleinfluenza skal bakkes op og indarbejdes så hurtigt som praktisk muligt, også indenfor jagt- og vildtforvaltning.
 • At enhver politisk indblanding i den langsigtede debat om udsætninger skal respektere og derfor afvente det seriøse arbejde som de involverede organisationer gennemfører i Vildtforvaltningsrådets arbejdsgruppe. Når resultatet er bordet i foråret 2006, har alle parter den fornødne faglige baggrund for at tage debatten.

Vildtpleje og udsætning af fugle er en væsentlig beskæftigelse og et vigtigt økonomisk bidrag for mange private skove. Derfor er det nødvendigt at aktiviteten har bred accept i samfundet. Det er jægernes og grundejernes daglige aktiviteter og optræden der skaber grundlaget for denne accept.

Skovforeningen har sammen med landbrugets og jægernes organisationer skrevet to vigtige sæt af retningslinier:

 • Retningslinier for opdræt og udsætning af ænder, fasaner og agerhøns
 • Retningslinier for nedlagt vildt

Det er afgørende for at aktiviteten kan fortsætte at skovejere og jægere følger disse retningslinier.