Forslag til ny forvaltningsplan for ulv

Vildtforvaltningsrådet har udarbejdet et forslag til en ny forvaltningsplan for ulv. Dansk Skovforening har deltaget i arbejdet. Der er denne gang bred enighed blandt alle de deltagende organisationer om de anbefalede tiltag. Det vil nu være op til ministeren at beslutte, om der skal udsendes en ny forvaltningsplan med de mange anbefalinger fra Vildtforvaltningsrådet.

Vildtforvaltningsrådet har på eget initiativ udarbejdet et forslag til en ny forvaltningsplan for ulv. Forslaget er skrevet af en faglig arbejdsgruppe under Vildtforvaltningsrådet, Ulvegruppen. Dansk Skovforening har deltaget i arbejdet.

Ulvegruppen er en faglig arbejdsgruppe, og de mere politiske aspekter af ulveforvaltningen har ikke indgået i arbejdet. Det betyder blandt andet, at den eksisterende definition af problemulv ikke er behandlet. Gruppen har således ikke diskuteret eller forholdt sig til muligheden for i større omfang at regulere ulve her og nu, og lægger ikke op til ændringer på det område.

Vildtforvaltningsrådet behandlede forvaltningsplanen på sit møde den 15. marts 2021, og planen sendes nu til miljøminister Lea Wermelin.

Viden om ulvens påvirkning af jagten bør undersøges

Planens styrke ligger ikke mindst i, at der denne gang er bred enighed blandt alle de deltagende organisationer om de anbefalede tiltag. Det vil således være op til ministeren at beslutte, om der skal udsendes en ny forvaltningsplan med de mange anbefalinger fra Vildtforvaltningsrådet.

I forhold til tidligere indeholder planen en grundlæggende anerkendelse af de udfordringer det giver, når ulven flytter ind som nabo. Planen løser ikke alle udfordringer, men en gennemførelse af gruppens anbefalinger indebærer bl.a. at der kommer en fair økonomisk kompensation til de husdyrholdere, som mister dyr og må ulvesikre med hegn.

En nyskabelse er også en anerkendelse af ulvens negative påvirkninger af jagtmulighederne på hjortevildt og generne fra den ulveturisme, som er en realitet flere steder. Oven på den anerkendelse opfordrer organisationerne i planen til, at myndighederne bidrager aktivt til at undgå uønsket og ulovlig færdsel på private arealer, og at der indsamles viden om sammenhængen mellem ulvens tilstedeværelse, jagtmulighederne og påvirkningen af jagtøkonomien under danske forhold. Den viden har vi behov for at få indsamlet som et grundlag for finde nye løsninger for de påvirkede lodsejere.

Enighed om fuld erstatning

Planen fastslår også, at myndighederne skal afsætte markant flere ressourcer af til forvaltningen af ulv. Alle gruppens medlemmer bakker op om dette, og det er en forudsætning for en succesfuld gennemførelse, at der er politisk vilje til at finde de fornødne ressourcer. Der lægges op til, at ministeren bør implementere planen som en helhed og ikke blot udvælge enkeltelementer.

Det glæder Dansk Skovforening, at det er et samlet Vildtforvaltningsråd, der kommer med en indstilling til ministeren om, at der skal ændres på forholdene for de lodsejere, som påvirkes negativt af ulvens tilstedeværelse.  Med forslaget indføres fuld kompensation til husdyrholdere for etablering af både ulvesikre hegn og for omkostninger til den løbende vedligeholdelse. 

Mange har ønsket, at Dansk Skovforening også ændrer på definitionen af problemulve, men det er ikke hverken Vildtforvaltningsrådets opgave eller mandat. Det ændrer dog ikke på, at vi stadig mener, at der skal være bedre og mere operationelle muligheder for at regulere problemulve. Vi opfordrer derfor Miljøministeren til at fortsætte arbejdet med at sikre mere fleksible nationale muligheder for forvaltning af ulven – herunder regulering.