Fortsat muligt at kommentere justeringen af Natura 2000-grænser

Frem til 17. september 2018 kan du stadig nå at komme med bemærkninger til justeringen af Natura 2000-grænserne.

I september sidste år kom første udkast til justering af Natura 2000-grænserne i høring og mange lodsejere benyttede muligheden for at sende deres forslag til justering af grænserne for netop deres ejendom og der har løbende været dialog med lodsejere hvor der er sket ændringer.

Justeringen er sket ud fra en række politisk fastsatte faglige kriterier og det er blevet fastholdt gennem processen. Miljøstyrelsen har imødekommet mange af lodsejernes ønsker. Det er meget positivt.

Se på ændringerne for dit område

Alle der har sendt bemærkninger i processen er orienteret om denne sidste høring. Det er muligt se et samlet høringsnotat for hvert Natura 2000-område. Heri er det beskrevet hvilke forslag der er kommet ind og hvordan grænserne efterfølgende eventuelt er justeret yderligere, samt begrundet hvorfor forslag eventuelt ikke er imødekommet. De nye grænser fremgår også på kort.

Vi opfordrer lodsejere til at gennemlæse høringsnotaterne for deres område inden der indsendes eventuelle supplerende bemærkninger.  Hvis dit forslag ikke er imødekommet bør du forholde dig til oplysningerne i høringsnotatet og kun indsende nyt høringssvar, hvis du har bemærkninger til de nye oplysninger.

Du finder høringsnotater og kort over områderne på Miljøstyrelsens hjemmeside for Natur 2000-grænsejusteringen.

Har du spørgsmål til materialet, der vedrører fredskovspligtige arealer, kan vi gratis hjælpe dig med en gennemgang.

Virkningen af de nye grænser for anmeldeordningen

Der er forskel på hvornår de nye grænser får virkning afhængig af om justeringen skyldes fuglebeskyttelsesdirektivet eller habitatdirektivet.

Ændringer i fuglebeskyttelsen skal ikke godkendes af Europa-kommissionen og får umiddelbar virkning. Udtagne arealer fremgår derfor ikke længere på kortet og du skal ikke længere anmelde aktiviteter efter anmeldeordningen.

Ændringer af grænser der skyldes habitatdirektivet skal derimod godkendes. Indtil de justerede grænser er godkendt har Danmark pligt til at beskytte både de udtagne arealer og de nye udpegninger. Derfor skal du være opmærksom på at anmeldeordningerne gælder for både udtagene og nye områder allerede når bekendtgørelsen træder i kraft 1. november 2018.

Først når ændringerne er godkendt af Europa-kommissionen forventeligt i slutningen af 2019 ophører beskyttelsen af de udtagene områder.