Fredningsinstrumentet bør have et serviceeftersyn

En fredningssag er en lang og svær proces, der kan have betydelige økonomiske konsekvenser. Fredningsinstrumentet har behov for et serviceeftersyn der forbedrer ejernes retstilstand.

Dansk Folkeparti fremsatte et beslutningsforslag i Folketinget, hvorefter Danmarks Naturfredningsforening kun skulle kunne rejse en fredningssag, hvis enten en kommune eller staten er medforslagsstiller.

Et rimeligt krav, da Danmarks Naturfredningsforening er den eneste private forening, der kan påføre kommuner og staten omkostninger ved gennemførelse af en fredning. En fredning, som myndighederne måske endda ikke måtte være enig i. Derfor er det også fornuftigt, at dem, der skal betale fredningen er enig i forslaget.

Forslaget blev imidlertid nedstemt i folketingssalen, men Dansk Skovforening mener fortsat, at der er behov for et serviceeftersyn af loven.

Det er meget vigtigt, at ejerne inddrages i processen på et så tidligt tidspunkt som muligt – og at de tages alvorligt.

Man skal være opmærksom på, at så snart der er rejst en fredningssag på en ejendom, må der ikke foretages noget, der er i strid med forslaget. Det vil sige, at der de facto er pålagt en begrænsning i ejerens handlefrihed måske adskillige år førend ejeren modtager en erstatning for fredningsindgrebet.

Og på mange – og måske særligt på mindre skovejendomme –  bliver ejerne klemt, når der rejses en fredningssag på disses ejendomme.

Dels har man aldrig før været involveret i en sådan proces, som har en meget langvarige sagsbehandlingsperiode, dels er der betydelige økonomiske konsekvenser af en fredning.

Selvom fredningen yder erstatning for de driftsmæssige restriktioner, vil de ligge som ekstra hensyn der skal inddrages i den fremtidige daglige drift.  De nødvendige omkostninger til ekstern bistand og ejernes eget tidsforbrug  er belastende, og ejerne får kun sjældent fuld dækning for disse nødvendige omkostninger.

Et forslag til en modernisering kunne derfor være, at de ejere, der bliver påtvunget en fredning får fri proces i den ofte årelange procestid.