Gennemsigtighed om danske lovforslags forhold til EU-retten

Miljø- og fødevareministeren har i et hyrdebrev til sine styrelser fastsat at ministeriets høringsudkast til nye love skal afklare hvad der er implementering af EU-regler og hvad der ligger ud over hvad EU kræver. Skovforeningen er glad for initiativet.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen ønsker fuld gennemsigtighed om danske lovforslags forhold til EU-retten: Hvilke dele af ny lovgivning implementerer EU-regulering og hvilke dele ligger ud over hvad EU-reguleringen kræver?

Det fremgår af et hyrdebrev hvor ministeren overfor sine styrelser – Naturstyrelsen, NaturErhvervstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet – fastsætter disse retningslinjer for høringsbreve med udkast til ny regulering der implementerer EU-retlige forpligtigelser:

Høringsbrevene skal fremover redegøre for:

  • Hvilke dele der implementerer EU-retlige forpligtigelser
  • Om der er dele af udkastet, der er udtryk for overimplementering af EU-retlige forpligtelser
  • Hvilke dele der i givet fald er udtryk for overimplementering (med henvisning til relevante §§’er)
  • Konsekvenser – herunder de erhvervsøkonomiske – af de dele af udkastet, der rækker ud over de EU-retlige forpligtelser
  • Om der er undtagelsesbestemmelser i direktivet, og om de er anvendt
  • I hvilket omfang EU-krav er uklare og begrundelse for den valgte fortolkning.

Hvis det helt undtagelsesvis – fx hvis reguleringen kræver øjeblikkelig ikrafttræden – er umuligt at sende udkastet i offentlig høring, skal ovenstående oplysninger snarest muligt offentliggøres på anden vis.

Retningslinjerne træder i kraft med det samme.

 

Skovforeningen hilser initiativet meget velkommen

Det vigtigt er at der kommer klarhed om forholdet mellem dansk lovgivning og Danmarks internationale forpligtelser.

Spørgsmålet om overimplementering i skov- og naturlovgivningen har været særligt påtrængende når det gælder habitatdirektivet, fx beskyttelse af Natura 2000-områder. Fx er den prioriterede skovnaturstype ”Elle- og Askeskov” mange steder blevet kortlagt selvom skoven står på tør bund. I naturtypebeskrivelsen står om elle- og askeskov: ”Fugtige til våde arealer i tilknytning til vandløb, eller af anden grund med en vis vandbevægelse, bevokset med (domineret af) rødel og/eller ask”.