Gør skove med særlige naturværdier til vindere

Den bedste beskyttelse af naturværdierne i de private skove opnås ved en direkte involvering af ejerne og gennem attraktive ordninger for, hvad der ønskes opnået. Lederen fra Skoven 3, 2017.

I løbet af 2017 og 2018 skal Miljøstyrelsen registrere områder med særlig biologisk værdi i private og kommunale skove. Skovloven kalder områderne for § 25-skov, og registreringen er en dansk lovregulering.

Men myndighederne vil komme på flere besøg i samme periode. EU kræver nemlig at Miljøstyrelsen genkortlægger skovnaturtyperne i Natura 2000-områderne parallelt med at myndighederne skal vurdere om de eksisterende Natura 2000-områder er korrekt afgrænset og om der eventuelt skal udpeges helt nye områder.

Skov- og naturejerne stiller nu spørgsmålet: Hvad bliver konsekvenserne af disse naturregistreringer i min skov for mig og min ejendom?

For Natura 2000-udpegningen fik skovejerne i 1990’erne at vide, at udpegningen alene ville få betydning for myndighederne, men ikke for ejerne. Det løfte viste sig ikke at holde stik. EU-kommissionen kræver en umiddelbar retsvirkning i loven, som sikrer skovnaturtyperne mod tilstandsændringer.

For ejerne betyder det forbud mod bestemte aktiviteter og anmeldelsespligt for helt almindelige driftsdispositioner i skoven, fx renafdrift af løvtræbevoksninger. I dag er ingen i tvivl om at det har en betydelig konsekvens at have arealer i Natura 2000-områderne.

Om § 25-registreringen siger skovloven at kortlægningen i sig selv ikke giver restriktioner. Registreringerne skal alene anvendes til en målrettet formidlings- og rådgivningsindsats om beskyttelse og fremme af særlig værdifuld skove. Myndighederne kan fx bruge registreringen som grundlag for at tilbyde aftaler, der betaler ejerne for en særlig drift af arealerne.

Vi glæder os over at skovlovens § 25 bygger på princippet om at samfundets ønsker til bevaring og udvikling af naturværdierne i de private skove skal baseres på frivillige aftaler og mod betaling. De bedste og mest langsigtede løsninger opnås ved en direkte involvering af de berørte ejere og gennem attraktive og ubureaukratiske ordninger med tydelige mål for, hvad der ønskes opnået.

Men det er usikkert for ejerne hvad næste trin i processen bliver. Hvilke ordninger og aftaler vil de blive tilbudt når først § 25-registreringen er gennemført? Kommer der et pres andre steder fra for at ændre lovgivningen mod en mere generel beskyttelse af biodiversiteten i skovene?

Fraværet af en bred politisk anerkendelse af vigtigheden af at opbygge tillid, samarbejde, frivillighed og respekt for ejendomsretten for at motivere ejerne til at udvikle biodiversitet skaber bange anelser om en ny parallel til løftebruddet om Natura 2000-beskyttelsen.

Vi vil have at politikerne giver en garanti til skovene inden registreringen gennemføres – fx udtrykt i en samlet politisk målsætning for udviklingen i de danske skove.