Gør skovene og skovbruget til et aktiv i valgkampen

Klimaet er kommet øverst på den politiske agenda, og vil blive et varmt emner, når valgkampen for alvor tager fat inden længe. Hjælp os med at gøre skovene og skovbruget til et aktiv i valgkampen.

Dansk Skovforening har gennem kommunikationsarbejdet og et aktivt politisk påvirkningsarbejde skabt opmærksomhed og lydhørhed overfor skovene og skovbrugets muligheder for at bidrage til gode klimaløsninger. Særligt har vi fået træbyggeri og skovrejsning på listen over løsningsforslag hos mange politikere.

Vi er imidlertid ikke i mål med at få det kommende Folketing til at give løfter om at skabe gode vilkår for at eje skov og dyrke skovene aktivt.

Kan vi få politikerne til at give valgløfter om konkrete politiske initiativer vil det give et værdifuldt grundlag for at arbejde med den kommende regering og det nye Folketing.

Det vil derfor være vigtigt at få politikerne i skoven for at møde skovenes ejere og ansatte til en snak om skov- og klimapolitik. Vi har brug for din hjælp til at give politikerne forudsætninger for at forstå erhvervets forudsætninger og vilkår. Med forårets komme er skoven en særlig smuk kulisse.

Andre interessegrupper forsøger ved dette valg at påvirke politikere på tværs af de politiske partier – f.eks. med initiativet Gør valget grønt fra Danmarks Naturfredningsforening.

Inviter din lokale folketingskandidat på skovtur

Vi vil derfor opfordre jer til at invitere lokale kandidater i skoven og diskutere, hvordan skovene og skovbruget kan bidrage til gode klimaløsninger.

I praksis vil en tur i skoven med en – eller flere – politikere være en god ramme for et arrangement. Præsenter politikerne for praktiske eksempler på hvordan du dyrker din skov og hvad skovene kan levere af gode løsninger til samfundets grønne omstilling.

Politikere vil gerne omtales i medierne, og derfor kan et lokalt medie med fordel inviteres til at deltage på turen. Hermed synliggøres erhvervet også for en bredere kreds.

En stub i skoven er oplagt som talerstol ved en politisk debat i skoven

 

 

Vi har sendt følgende spørgsmål til en række af partiernes miljøordførere. Deres svar på spørgsmålene kan læses i Skovens aprilnummer og på hjemmesiden, når valget udskrives. Spørgsmålene kan også være et godt udgangspunkt for en diskussion i skoven:

  1. Hvad er dit bedste minde fra en dansk skov?
  2. Skovene har et stort potentiale for at bidraget til gode klimaløsninger. Hvilke funktioner mener du, at skovbruget særligt kan bidrage med i bestræbelserne på at standse klimaforandringerne?
  3. Træ har mange gode egenskaber herunder lagring af CO2 fra luften. Hvilke muligheder ser du for øget anvendelse af træ i fremtidens klimavenlige byggeri?
  4. Danmark er nettoimportør af træ og forbruget er stigende. Det er muligt at øge produktionen per hektar i de danske skove ved ændrede dyrkningsmetoder og gennem valg af træarter ved skovrejsning, mens der samtidig tages hensyn til biodiversiteten. Synes du, at det er en god ide at øge den danske produktion af træ?
  5. Danmarks Nationale Skovprogram fra 2018 har en målsætning om at skovlandskaber dækker 20-25% af Danmarks areal inden udgangen af det 21. århundrede. Hvad vil du gøre, for at vi kan nå målet?
  6. Sol og vind anses af mange som fremtidens grønne energi, men de kan ikke stå alene. Hvordan ser du biomassens rolle i fremtidens energi- og transportløsninger?

Sådan kan du få kontakt

Kender du lokale folketingskandidater personligt er det en oplagt mulighed at tage en direkte kontakt.

En mulighed kan også være at undersøge hvem der har klima som mærkesag og derefter tage kontakt. Har politikerne en Facebook- eller Twitterprofil, kan det være en god ide at lave en invitation den vej. Fx i form af en direkte kontakt (via beskedfunktion) eller som en åben invitation i et opslag.

Materiale til inspiration

Vi har til vores kommunikationskampagne ”Skov For Klima” udarbejdet 6 fakta-ark og nogle korte budskaber, som kan benyttes i kontakten med de lokale folketingskandidater. Se hele materialet på vores hjemmeside ”Skov For Klima”

Skovbrugets og hele træsektorens betydning for samfundsøkonomien har hidtil været dårligt belyst og det har været svært at få politisk bevågenhed på sektoren. Men vores nye sektoranalyse viser, at træsektoren yder et væsentligt bidrag til samfundsøkonomien både i værdiskabelse og beskæftigelse med 32 milliarder kr. i direkte bidrag til BNP og 51.000 skabte jobs – ofte uden for de større byer i Danmark.

Yderligere viser analysen at træ skaber gode løsninger til at imødegå klodens stigende klimaproblemer, og at træsektoren derfor udgør et nøgleelement i en effektiv grøn omstilling af den danske økonomi. Tal fra analysen kan derfor også bruges ved henvendelse til politikerne. Hele analysen kan findes på vores hjemmeside.

Vi håber I har lyst til at bidrage til at sætte skoven og skovbrugets muligheder for at skabe gode klimaløsninger på dagsordenen i valgkampen.

God valgkamp!