Grønne driftsplaner og registrering af § 25-skov kan øge skovcertificering i Danmark

Ny lovgivning betyder at varmeværker snart vil kræve dokumentation for bæredygtigheden af skovflis fra danske skove. Mange savværker sælger også flis til energiproduktion, så mange savværker vil kræve den samme dokumentation. Skove der er certificeret efter PEFC eller FSC vil have let ved at opfylde kravene, og Dansk Skovforening anbefaler skovejerne at certificere skovdriften. Gennemførelse af certificering vil være lettere hvis staten genindfører tilskud til at lave grønne driftsplaner og gennemfører en §25 registrering af naturværdier i danske skove. Læs lederen fra Skoven 4 2021.

Nye lovgivningsmæssige bæredygtighedskrav til biomasse til energiformål vil betyde, at danske skovejere inden længe vil blive mødt af et dokumentationskrav fra deres kunder, når træet skal sælges.

Det er ikke kun ved salg af flis, der vil komme et dokumentationskrav. Danmark har valgt at også resttræ fra savværksindustrien skal omfattes af kravene, hvis det skal anvendes til energiformål. Derfor forventer Dansk Skovforening at danske skovejere også i stigende grad vil blive mødt af dokumentationskrav, når der sælges træ til danske savværker.

Selvom der ikke i lovgivningen i dag stilles egentlige krav til en skovcertificering, vil det være den letteste måde for både træindustrier og træindkøbere at dokumentere, at bæredygtighedskravene er opfyldt.

Derfor anbefaler Dansk Skovforening alle skovejere at certificere skoven.

Mere dokumenteret bæredygtigt træ

Statens udlæg af endnu større arealer med urørt skov betyder samtidig, at den danske produktion af certificeret dansk råtræ reduceres markant. Derfor har miljøminister Lea Wermelin spurgt Dansk Skovforening, hvordan det certificerede areal i de private skove kan øges?

En af barriererne for en større udbredelse af skovcertificering er omkostningerne for skovejerne. Som situationen er nu, er det økonomiske incitament til certificere skoven ikke tilstrækkeligt til at stå mål med de omkostninger, der er forbundet med en certificering.

Omkostninger ved certificering

Omkostninger handler ikke alene om det årlige bidrag for at være skovcertificeret. Der er også administrative omkostninger, herunder registreringer, hyppigere opdatering af skovens data og uddannelse af skovens personale.

Certificeringsordningerne stiller krav til skovdriften, der ligger ud over lovgivningens krav. Krav der kan få en indflydelse på den årlige produktion af råtræ. Det er fx øgede krav om udlæg af arealer med biodiversitet som hovedformål på ejendomsniveau, krav om en særlig andel hjemmehørende træarter og krav om efterladelse af dødt ved.

Genindfør tilskud til grønne driftsplaner

Dansk Skovforening anbefaler miljøministeren at genindføre muligheden for at få udarbejdet en grøn driftsplan og at gennemføre en §-25 registrering. Det mener vi vil fremme certificering af de private skove.

Erfaringer fra de tidligere ordninger viser, at en grøn driftsplan vil højne vidensniveauet om både naturværdier, kulturværdier og produktionspotentialet på den enkelte ejendom og dermed generelt bidrager til at dokumentere en bæredygtig skovdrift.

I en opdateret version af ordningen anbefaler vi samtidig at inkludere digitale redskaber, der kan lette arbejdet med at udarbejde fremtidige grønne driftsplaner og gøre dem mere attraktive for brugerne, herunder både en lettere mulighed for at opdatere data og at synkronisere disse med offentlige registreringer.

Lav § 25-registrering i de private skove

Dokumentation handler også om viden. Vidensgrundlaget om hvilke naturværdier, der findes i de danske skove, kan stadig forbedres. Vi anbefaler derfor at gennemføre en kortlægning af de naturmæssigt særligt værdifulde skovarealer i de private skove – den såkaldte § 25-skovregistrering.

Registreringen vil både give miljøministeren et nødvendigt udgangspunkt for at indgå aftaler med private om sikring af naturværdier i skovene. Samtidig vil det lette ejerens egen registrering som dokumentationsgrundlag i en certificeringsordning. Dette vil samtidig udgøre en værdifuld brik til regeringens store naturpakke.

Læs også artiklen i Skoven 4-21 der giver en grundig beskrivelse af de kommende krav.