Grønt fremdriftsforum

Dansk Skovforening er, sammen med Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Landbrug og Fødevarer, Kommunernes Landsforening og Fødevareministeriet, inviteret af Miljøministeren til at deltage i Grønt fremdriftsforum.

Fremdriftsforum skal:
  • Drøfte og samle erfaringer og synspunkter på processen i 1. generation Natura 2000-planer.

  • Følge fremdriften i Natura 2000-planlægningen, f.eks. antal vedtagne handleplaner, omfang af lodsejeraftaler og tilsagn til naturindsats, hvilke projekter der er igangsat, og hvorvidt der er barrierer for indsatsen, som skal håndteres.

  • Opsamle synspunkter på omfang og indhold af den lokale dialog.

  • Løbende drøfte og komme med input til Miljøministeriets planer for justering af lovgivning, tilskudsordninger mm.

  • Indbydes til diskussion af Naturstyrelsens fortløbende dataindsamling (overvågning) og udvikling af redskaber til brug for Natura 2000-planlægningen.

Grønt fremdriftsforum er en videreførelse af den kontaktgruppe, som har eksisteret siden Natura 2000-arbejdet blev sat i gang – nu blot en smule mere formaliseret.

Fremdriftsforummet er ikke et politisk forum, men en administrativ teknikergruppe for medarbejdere i diverse organisationer, der arbejder konkret med Natura 2000, og som på den baggrund mødes til udveksling af erfaringer, problemer, og faldgrupper indenfor de emner som er listet i kommissoriet.