Guide: Betalingsordninger til skov og natur 2017

Se årets betalingsordninger til skov og natur. Du kan søge frem til 3. september.

I Naturpakken blev det besluttet, at der skulle laves nye nationale ordninger med særligt fokus på sikring af biodiversitet både i skov og i det åbne land. Desuden vil betalingen til grøn driftsplan og foryngelse ikke blive videreført.

Ændringerne medfører en justering af de andre betalingsordninger til skov, og vejledningerne til ordningerne blev først klar til 3. juli. Men nu er alle ordningerne åbne, og du kan søge frem til 3. september.

Der kan i år søges indenfor følgende ordninger:

  • Skov med biodiversitetsformål. Årets pulje er på i alt 22 mio. Finansieres af EU’s landdistriktsmidler.
  • Privat urørt skov.  Årets pulje er på 10 mio. kr. Finansieres af nationale midler.
  • Privat skovrejsning. Årets pulje er på 35 mio. kr. Finansieres af EU’s landdistriktsmidler.
  • Læhegn og småbeplantninger. Årets pulje er på 10 mio. kr. Finansieres af nationale midler.

Vi giver her en kort oversigt over de forskellige ordninger:

Skov med biodiversitetsformål

Under denne ordning kan du få betaling for en række aktiviteter, der fremmer biodiversiteten i skov.

Du kan få tilskud til følgende aktiviteter, som bevarer eller fremmer biodiversiteten på bestemte skovarealer:

  • Ekstensiv skovdrift, som omfatter naturlig foryngelse og stævning, begrænset jordbearbejdning, fremme af karakteristiske og hjemmehørende træarter og bevaring af dødt ved mm.
  • Skovgræsning, hvis det konkret vurderes, at arealet har naturmæssig gavn af græsningsdrift.
  • Etablering af naturlige vandstandsforhold, hvis det konkret vurderes, at arealet har naturmæssig gavn af hævede vandstandsforhold.
  • Bevaring af 5-20 hjemmehørende træer pr hektar til naturligt henfald.
  • Rydning af uønsket opvækst, hvis det konkret vurderes, at arealet har større naturmæssig gavn af rydning, end af den nuværende tilstand.
  • Særlig indsats for bilag IV arter eller arter på den danske rødliste både i og udenfor Natura 2000 områder.

Du kan læse mere om betingelserne i vejledningen (PDF-fil).

Har du Natura 2000-arealer er der særlige fordele

Har du skov i Natura 2000 områder, bør du særligt overveje ordningen, da kortlagte Natura 2000-skovnaturtyper bliver prioriteret først. Du kan få betaling for den begrænsning, der i forvejen ligger i, at du som udgangspunkt ikke må renafdrive løvtræ i Natura 2000-områderne.

Husk at du for Natura 2000-arealerne kan få gratis hjælp til ansøgningen i Skovforeningen.

Særligt for græsning

Betaling til skovgræsning var sidste år meget populær. Du skal her være særligt opmærksom på, at denne ordning er blevet justeret så der er sat loft på betalingen til hegning på max 30 kr./løbende meter hegn inkl. overgange. Det er endvidere præciseret, at du i betalingsperioden også skal leve op til kravene om ekstensiv drift.

Privat urørt skov

Her får du betaling for at ophøre med skovdyrkningen på skovarealer med et højt eller potentiale for et højt naturindhold.

En aftale om urørt skov er varig, og betalingen betales som en engangskompensation. Du kan se, hvordan betalingen beregnes i vejledningen til privat urørt skov (PDF-fil).

Vi har i årevis arbejdet for at betaling til urørt skov udbetales som en engangskompensation, da det således kan sidestilles med erstatning i en fredningssag og derved bør være indkomstskattefri. Det er dog ikke afklaret med SKAT, og vi har derfor bedt SKAT om et bindende svar på den skattemæssige behandling af betaling til urørt skov under den nye ordning.

Privat skovrejsning

Ordningen til privat skovrejsning er videreført stort set uændret i forhold til 2016.

Du kan her få betaling til at plante skov på landbrugsarealer beliggende indenfor delvandoplande til kystvande med et indsatsbehov for kvælstof. Det kræves dog, at arealet ikke ligger i områder, hvor skovrejsning er uønsket i henhold til den kommunale planlægning.

Betaling til skovrejsning er et investeringstilskud, der dækker tilplantning eller tilsåning af ny skov, udarbejdelse af kort og arealfastsættelse samt den nødvendige mekaniske renholdelse i anlægsfasen.  Du kan også få betaling til opsætning af hegn mod vildt.

Du kan læse mere i vejledningen til privat skovrejsning (PDF-fil).

Der tinglyses fredskovspligt på arealerne. Arealerne kan derfor ikke efterfølgende geninddrages til landbrugsformål.

Da betalingen er gennem landdistriksordningen er der krav om skiltning i projektperioden om, at du modtager støtte fra EU, hvis betalingen overstiger 375.000 kr.

Læhegn og småbeplantninger

Der er åbnet en ny national tilskudsordning til etablering af nye læhegn og evt. supplement af eksisterende læhegn i det åbne land.

Ordningen er en del af naturpakken og skal fremme og bevare biodiversiteten i det åbne land gennem plantning af læhegn og småbeplantninger, da disse kan være værdifulde levesteder og spredningskorridorer for biodiversitet i landbrugslandet.

Ordningen stiller krav til kvaliteten af beplantningerne, og projekterne prioriteres efter størrelse.

Tilskudsordningen kan søges af private lodsejere. Læs mere i vejledningen (PDF-fil).