Habitatdirektivets Artikel 12-beskyttelse

Skovforeningen ser med bekymring på et af punkterne til fortolkningen af habitatdirektivets artikel 12 beskyttelse.

EU-Kommissionen arbejder fortsat med et vejledningsudkast til fortolkningen af habitatdirektivets artikel 12 beskyttelse – den strenge artsbeskyttelse. Tidligere er habitatdirektivets artikel 6 beskyttelse implementeret i Danmark i skovloven og naturbeskyttelsesloven fra 2004.

De danske myndigheder – Skov- og Naturstyrelsen – skal herefter vurdere, om fortolkningen af artikel 12 beskyttelsen vil medføre et behov for supplerende dansk lovgivning.

Et af de punkter, som Skovforeningen ser med stor bekymring på er, om gradvise forringelser af levestederne for de omfattede arter ved f.eks. fortsat skovdrift, bliver omfattet af bestemmelserne.

Ved sådanne gradvise forringelser vil det oftest være vanskeligt eller umuligt at påvise den direkte årsagssammenhæng mellem påvirkning og forringelse og det vil ikke mindst være vanskeligt at finde frem til, hvorfra påvirkningen stammer.

Foreningen arbejder for, at man – også af rent retssikkerhedsmæssige grunde – undgår en situation, hvor gradvise forringelser bliver en del af artikel 12 beskyttelsen. Skovforeningen har tæt kontakt til myndighederne for at opnå en acceptabel tolkning og implementering af artsbeskyttelsen.