Har du input til de næste 10 naturnationalparker?

Naturstyrelsen skal udvælge 10 naturnationalparker yderligere ud fra de indkomne knap 200 forslag. Dansk Skovforening sidder i den nationale følgegruppe og har mulighed for at kommentere på de 23 potentielle områder inden den 28. september. Har du lokal viden som vi bør kende til, så send det endelig ind.

Kort over mulige placeringer af de kommende naturnationalparker.

Det går stærkt med de nye naturnationalparker, og efter planen skal yderligere 10 parker godkendes politisk i december. Efter Miljøministeren har indsamlet forslag fra borgere, interesseorganisationer og kommuner har Naturstyrelsen udvalgt 23 potentielle områder ud af de knap 200 indkomne forslag. Blandt disse 23 områder skal der vælges 10 områder som skal udlægges som naturnationalpark.

Naturstyrelsen har screenet projekterne ud fra nogle kriterier, der fremgår herunder. Screeningen er i høj grad en skrivebordsopgave, og der kan være lokale spidsfindigheder, som det er værd at få med i vurderingen af hvorvidt et areal kan indgå som naturnationalpark.

Har du som medlem lokalkendskab, der er relevant i forhold til udvælgelsen, så send en mail til Ditte Galsgård, dg@skovforeningen.dk. Det kan være noget omkring aktuelle trafikale forhold, afvanding eller andre potentielle nabogener for det specifikke område. Vi har udmeldt vores generelle holdning, så mangler det af lokal karakter.

Der vil komme lokale arrangementer ved de 23 lokationer efter planen i ugen 44 og 45. Vi kan kun opfordre til, at I deltager i lokalområdet og ytrer jeres stemme og får afklaret jeres eventuelle spørgsmål og bekymringer.

Kriterier for udvælgelsen

Naturstyrelsen har i første fase vurderet følgende kriterier som led i udvælgelsen:

  • Der skal kunne etableres en indhegning på mindst 500 ha
  • Biodiversitetsindhold er vurderet
  • Andelen af Natura 2000-arealer
  • Heterogenitet, hvor varierede områderne er
  • Egnethed til helårsgræning
  • Det er vurderet hvor meget området anvendes
  • Arrondering – om der kan blive en hensigtsmæssig arrondering
  • Infrastruktur – om veje og jernbaner giver en udfordring
  • Fortidsminder – udfordring ved at bevare fortidsminder

I anden fase er forslag, der er udfordret grundet et eller flere af ovenstående kriterier med særligt fokus på helårsgræsning, fortidsminder, arrondering og infrastruktur, ikke medtaget videre i vurderingsprocessen.

I tredje fase er områder med lav biodiversitet og lav heterogenitet ikke medtaget videre i vurderingsprocessen.

Sluttelig er de resterende forslag vurderet sammen med de 5 naturnationalparker, der allerede er udvalgt for at sikre, at de samlet set vil komplementere hinanden, at der er en rimelig geografisk spredning, og at de væsentligste danske naturtyper er repræsenteret.

Den videre proces

På baggrund af tilbagemeldingerne fra relevante ministerier, kommuner og nationale arbejdsgrupper for forskere og interessenter kan Naturstyrelsen foretage eventuelle justeringer af bruttolisten.

Herefter igangsætter de en proces med afholdelse af lokale offentlige arrangementer i de ca. 23 områder.

Du kan læse mere om de kommende naturnationalparker på Naturstyrelsens hjemmeside.