Henrik Høegh: Skovbruget kan levere mere energiflis

Regeringen lægger i den kommende skovpolitiske redegørelse op til at øge udnyttelsen af træflis i kraftvarmeværker, oplyser fødevareordfører Henrik Høegh (V).

Det sker i en kommentar til Dansk Skovforenings protest mod konkurrenceforvridning på markedet for bioenergi i Regeringens aftale med Dansk Folkeparti om Grøn Vækst.

Aftalen om Grøn Vækst fra 16. juni indfører dels skattefradrag for plantning af flerårige energiafgrøder, dels en tilskudspulje på tre gange 32 millioner kroner eller i alt 96 mio. i perioden 2010-12. Den giver landbruget økonomisk tilskyndelse til dyrkning af flerårige energiafgrøder, så skovbruget får en statsstøttet konkurrence ved produktionen af energiafgrøder på landbrugsarealer, mener skovejerne.

Henrik Høegh stiller skovejerne i udsigt, at begrænsningen i den støttede mængde på 300.000 ton flis kan udvides for at hive en CO2-besparelse hjem.

– Skovbruget har et stort overskud af træflis. Der kan hentes meget mere træflis, og det vil være en del af den skovpolitiske redegørelse til efteråret. Det er en del af opgaven at lave noget for skovbruget, der svarer til Grøn Vækst. Skovbruget taler ligefrem om en fordobling af flisproduktionen, men der er vi ude at hente flis i læhegn og mindre plantninger, siger Henrik Høegh.

N-rensning

Han afviser i øvrigt Skovforeningens kritik af grønvækstaftalens tilskud til energipil, for formålet er reduktion af kvælstofudledningen.

Grønvækstaftalen gør det muligt at dispensere fra et vandløbs beskyttelseslinie ved etablering af et rodzoneanlæg med pilebed.

Denne metode skal være med til at skaffe yderligere cirka 10.000 ton N-reduktion ved recipienten, så der i alt fjernes 19.000 ton kvælstof til søer og fjorde.

Ifølge Henrik Høegh er det samfundsøkonomisk billigere at fjerne kvælstof på denne måde frem for at skulle begrænse tilførslen på selve markerne, for 10.000 færre ton ved recipienten svarer til at reducere med 25.000 ton på markerne, altså levner denne form for naturrensningsanlæg mulighed for at udbringe så meget mere kvælstof.

– Vi forestiller os et tilskud på omkring halvdelen af tilplantningsomkostningerne, men miljøministeren får lov at bestemme, hvor der kan tilplantes, siger Henrik Høegh.