Hjælp til kommentering og forståelse af Natura 2000-handleplan

Skovforeningen har samlet en række erfaringer og spørgsmål i forbindelse med handleplanerne, som kan hjælpe ejere der ønsker at kommentere Natura 2000 handleplanerne

Skovforeningen har nu samlet både generelle og nogle særlige indtryk fra gennemlæsning af en række handleplaner, som kan give inspiration til ejere som ønsker at komme med høringssvar til Natura 2000-handleplanerne.

Vi har også indsamlet en række spørgsmål med tilhørende svar fra vores afholdte ERFA-gruppemøde, som kan være af generel interesse for ejere med skovarealer i Natura 2000-områderne. Se spørgsmål og svar her  (PDF-fil).

Generelle betragtninger

Selvom handleplanerne langt hen ad vejen er opbygget ens, har vi oplevet at detaljeringsgraden varierer noget.
Hvor let det er at forholde sig til planen kan afhænge af om man ejer en mindre arealandel i et stort område eller ejer en væsentlig del af eller stort set hele arealet inden for et område. For nogle vil det derfor være oplagt at nævne at handleplanen er så ukonkret og dækker så stort et areal at det er svært at bedømme hvilke konkrete tiltag der tænkes gennemført på den enkelte ejendom og hvilke konsekvenser planen dermed kan få.

Har man arealer hvor man ønsker at gennemføre nogle af de tiltag som er beskrevet i planen, kan det være en god ide at skrive i sit høringssvar at man er interesseret i at indgå en dialog med myndighederne omkring dette inden man søger tilskudsordningerne.

I sidste ende er det ejeren/forvalteren der har den største lokale indsigt i hvilke problematikker der kan opstå på ejendommens konkrete arealer. Så hvis man som ejer/forvalter har mistanke om at dele af planen er selvmodsigende eller at de beskrevne forvaltningsindsatser ikke kan lede til de forventede effekter bør det pointeres overfor myndighederne allerede i denne fase.

Der er for skovnaturtyperne endnu ikke nogle tilskudsordninger på plads, hvilket kan gøre det endnu sværere for ejere/forvaltere at vurdere betydningen af de foreslåede forvaltningstiltag.

Vi anbefaler i øvrigt at læse Skovforeningens opdaterede læsevejledning til Natura 2000-handleplaner  (PDF-fil), som også kan give inspiration til kommentering af handleplanerne.

Gratis rådgivning

Husk at Skovforeningen også i denne fase yder gratis rådgivning til alle ejere af fredskovspligtige arealer beliggende i de udpegede områder. Kontakt Skovforeningen og få rådgivning, hvis du har arealer i et Natura 2000 område og har spørgsmål til handleplanerne.