Høring om testcenter for vindmøller

Miljøministeriet har sendt et lovforslag i høring om etablering af et nationalt testcenter for vindmøller. Læs henholdsvis Skovforeningens og Skovrådets svar.

Miljøministeriet har sendt et lovforslag i høring om etablering af et nationalt testcenter for vindmøller.

Dansk Skovforenings og Skovrådets høringssvar

Skovforeningens høringssvar

5. marts 2010

Vedr.: Høring af udkast til forslag om etablering af et nationalt testcenter for store vindmøller ved Østerild

Med e-mail af 9. februar 2010 fremsendte By- og Landskabsstyrelsen ovennævnte lovudkast i høring, idet Styrelsen anmoder om Dansk Skovforenings eventuelle bemærkninger hertil senest den 5. marts 2010 kl. 12.00.

Dansk Skovforening har ikke den fornødne tekniske viden til at kunne vurdere, om der måtte være alternative placeringsmuligheder for testcentret.

Foreningen finder imidlertid, at såfremt den valgte placering – ud fra såvel tekniske som miljøøkonomiske vurderinger – er den eneste mulige, så skal de almindeligt gældende regler for etablering af erstatningsskov finde anvendelse.

M.h.t. spørgsmålet om erstatningsskovens fordeling mellem skovbevoksede arealer og ubevoksede naturarealer mener Skovforeningen, at det bør være skovlovens almindelige regler for skovbevoksede og ikke skovbevoksede arealer, der finder anvendelse for erstatningsskovsarealet.

Skovforeningen finder det fornuftigt, at erstatningsskoven for størstepartens vedkommende etableres som privat skov. På denne måde får man etableret erstatningsskovarealet til en langt lavere pris end ved offentlig skovrejsning, da man undgår udgiften til arealopkøb enten i form af frivillige salg til det offentlige eller gennem ekspropriationer af ejendomme.

Hvis der fra politisk side måtte være et ønske om at få etableret erstatningsarealet som større sammenhængende skovarealer, skal tilskuddene – i forhold til den generelle skovrejsningsordning – tilrettes, så ejere, der ønsker at foretage tilplantningen, tilskyndes til at plante større sammenhængende arealer.

Med venlig hilsen
DANSK SKOVFORENING

Jan Søndergaard

Skovrådets høringssvar

4. marts 2010

Høringssvar fra Skovrådet vedrørende Anlægslov for testcenter for store vindmøller

Miljøministeriet har d. 9. februar 2010 sendt et lovforslag i høring, der gør det muligt at anlægge et nationalt testcenter for afprøvning af store vindmøller på op til 250 meters højde inden for et særligt udlagt testområde i og ved Østerild Klitplantage i Thisted Kommune.

Skovrådet ønsker i forbindelse med høringsfasen at fremsætte en række generelle og specifikke kommentarer omkring lovforslaget:

Generelle kommentarer

Skovrådet anser, at rydning af fredsskov uden sikkerhed for etablering af tilsvarende erstatningsskov er en alvorlig mangel i lovforslaget:

 • Det er et afgørende brud med de foregående 200 års danske forvaltning af fredskovsbestemmelserne.

 • Skovlovens beskyttelse af skov som samfundsressource er en nødvendig og stærk lovgivning med en meget streng retspraksis, da det tager lang tid og mange ressourcer at etablere en skov.

 • Statsskoven tilhører alle danskere. Den skal ikke ofres uden den lovpligtige etablering af erstatningsskov.

 • Skovture er danskernes foretrukne fritidsfornøjelse – vi søger fred og ro i skoven, og den bidrager dermed med en positiv sundhedsefffekt.

 • Målet om at fordoble skovarealet over en trægeneration risikerer at blive forsinket yderligere, hvis testcentret etableres, uden at der plantes tilstrækkelig erstatningsskov.

 • Skoven binder CO2; fældning frigør store mængder kulstof, som (på sigt) kan bindes i ny skov ved rejsning af erstatningsskov. De danske skoves klimabalance bliver markant dårligere, hvis ca. 1200 ha skov fældes uden plantning af tilstrækkelig erstatningsskov.

 • Skovrådet ser ingen grund til, at dette projekt, hvor nødvendigt det end må være for vindmølleindustrien og dermed indirekte for produktionen af vedvarende energi, skal være hævet over Skovlovens regler om erstatningsskov. Staten/Miljøministeriet må følge egne love.

Specifikke kommentarer

 • Skovrådet anbefaler en bred diskussion i Folketinget omkring skovrydningen. Alvoren understreges af, at seks yderligere områder i statsskovene, ifølge Skovrådets informationer, er i spil for placering af den stribe mindre testpladser, som ministeren vil melde ud om inden sommeren.

 • Det fremgår af forslaget til anlægsloven, at det ikke er pålagt miljøministeren at etablere erstatningsskov. Formuleringen i § 8 er, at ministeren kan etablere erstatningsskov. Skovrådet mener, at formuleringen bør ændres til, at ministeren skal etablere erstatningsskov for at skabe sikkerhed for, at erstatningsskoven rent faktisk etableres.

 • Der fremgår, at erstatningsskoven kan anlægges i forholdet 1:1. Dette opfatter Skovrådet som utilstrækkeligt, idet Skovrådet finder, at der ikke er grund til at afvige fra den retspraksis, som pålægger andre skovejere at erstatte rydning af skov med et sted mellem 110 og 200 % efter en konkret vurdering. Skovrådet forudsætter, at staten udlægger erstatningsskov i henhold til de gældende regler.

 • I bemærkningerne til lovforlaget er erstatningsskoven beskrevet som – udover 100 ha – at blive gennemført som privat skovrejsning over hele landet med tilskud. Skovrådet skal henlede opmærksomheden på, at de statsskove, som foreslås ryddet i lovforslaget, er store og ligger i et endnu større sammenhængende naturområde, at der er friere adgangsforhold i statsskove, der er etableret publikumsfaciliteter, og der gennemføres målrettede indsatser for at maksimere skovenes naturindhold.

 • Skovrådet bemærker, at det ingen steder oplyses, hvornår erstatningsskoven kan/skal etableres. Det anbefales, at der sættes en tidsfrist.

 • Skovrådet bemærker, at det ikke oplyses, hvorvidt den tænkte skovrejsning kommer udover den lovede skovrejsning i Grøn Vækst (7800 ha inden 2015).

Med venlig hilsen

Niels Elers Koch

Formand for Skovrådet
Centerdirektør, professor, dr. agro.
Skov & Landskab
Københavns Universitet

Kort om Skovrådet:

Skovrådet består bl.a. af medlemmer fra Dansk Skovforening, Dansk Landbrug, HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Træindustri, Nepenthes, WWF, Friluftsrådet samt repræsentanter for de skovbrugsfaglige og naturvidenskabelige områder.

Skovrådet har ifølge Skovloven til opgave at rådgive miljøministeren i skovbrugsfaglige og andre spørgsmål vedrørende skove, at afgive udtalelser til ministeren på eget initiativ om spørgsmål af betydning for skovene eller Skovlovens administration og at følge udviklingen i skovene og Skovlovens administration.