Høringssvar til den reviderede PEFC-certificeringsordning

Læs Dansk Skovforenings høringssvar til den reviderede danske PEFC skovcertificeringsordning.

PEFC Danmark sendte før jul deres reviderede forslag til den danske PEFC certificeringsordning i høring.

For at den danske PEFC-ordning kan anerkendes under PEFC International, er det et krav at ordningen revideres hvert femte år blandt andet for at sikre opfyldelse af eventuelle nye krav fra PEFC International.

Dansk Skovforening har deltaget i revisionen sammen med en bred gruppe af andre interessenter. Vi mener overordnet set, at den reviderede ordning er en fin afvejning af de mange interessenters forskellige interesser med et samtidigt sigte til at ordningen skal kunne fungere i praksis og være tilgængelig for alle typer af skovejere.

Dansk Skovforening har fremsendt høringssvar til PEFC Danmark, som primært er tekniske og forståelsesmæssige bemærkninger særligt til skovstandarden. Skovstandarden er det dokument, som beskriver de krav en skov skal opfylde for at blive certificeret.

Nyt krav om prioritering af klimaeffekt i skovdriften

Som et nyt element stilles der nu krav fra PEFC International om, at skovdriften skal tilrettelægges så skovens klimaeffekt prioriteres.

Der er derfor tilføjet et nyt afsnit i skovstandarden som tydeliggør hvilke kriterier, der belyser skovenes og skovdriftens betydning for klimaet. Som noget ny stilles krav om at den samlede positive klimaeffekt, som skovens lager, tilvækst og produktion af skovprodukter giver, skal sikres eller øges.

Det bliver et vigtigt element særligt i lyset af de stigende krav om dokumentation af klimaeffekt, der stilles fra flere sider i samfundet. Senest i forbindelse med dansk implementering af direktivet for vedvarende energis bæredygtighedskrav til træbiomasse, der anvendes til energiformål.

Andre ændringer

Derudover indeholder den reviderede standard andre justeringer af gældende krav, fx øges kravet til udlæg af biodiversitetsarealer fra 7,5% til 10%, mens kravene til efterladelse af dødt ved bliver mere fleksible. Dansk Skovforening har pointeret i vores høringssvar at de 10% vil udgøre en smertegrænse og at det kan udgøre en barriere for, at nogle typer af skovejendomme vil lade deres skov certificere.

Der er samtidig lavet nogle justeringer, der gør det lettere for skovejendomme under 50 hektar at opfylde kravene, hvilket er positiv.

Af nye krav er der blandt andet indført specifikke krav om at have en beskyttelseszone omkring særlige fugles redetræer i yngletiden og en særlig forpligtigelse til at bekæmpe invasive arter på de udpegede biodiversitetsarealer.

Du kan læse mere om udkastet til den reviderede standard og ændringerne på PEFC Danmarks hjemmeside.

Næste skridt: godkendelse hos PEFC international

PEFC Danmark skal nu gennemgå de indkomne svar og eventuelt tilpasse dokumenterne, inden de kan godkendes af PEFC Danmarks bestyrelse. Herefter skal dokumenterne sendes til godkendelse hos PEFC International.

Vi vil bringe en omtale af den reviderede PEFC-skovstandard i Skoven, når den er godkendt af PEFC Danmark.