Hugsten 2008 – stabil hugst trods krisen

I 2008 blev der skovet 2,37 millioner m3 træ i Danmarks skove, blot 200.000 m3 mindre end i 2007. Faldet ligger især på gavntræ af nål (tømmer). Hugsten er under 50 % af skovenes tilvækst, så Danmarks ressource af træ vokser konstant.

I 2008 blev der skovet 2,37 millioner m3 træ i Danmarks skove, blot 200.000 m3 mindre end i 2007. Det viser den nye hugstopgørelse fra Danmarks Statistik.

Hugsten i 2007 satte ellers ny rekord for et normalt år, det vil sige et år uden påvirkning af store stormfald. Alligevel blev der i 2008 skovet blot 7 % mindre end i rekordåret.

Hugsten er fortsat langt mindre end de danske skoves biologiske tilvækst som Skov&Landskab, Københavns Universitet, har beregnet til cirka 5 millioner m3 træ om året. Så der kommer stadig mere og mere træ i Danmarks skove hvert år.

Hugsten i Danmark 1985 - 2008

Figur 1. Hugsten i de danske skove 1985 – 2008.

Bag hovedtallene gemmer sig blandt andet disse detaljer

  • Det er en reduceret andel gavntræ der står for den mest betydende del af faldet. Den samlede hugst af gavntræ er faldet med 10 % (se figur 2).
  • Produktionen af træflis er steget 4 % fra 2007 til 2008, mens den samlede hugst af træ til energiformål er faldet 3,5 %. Dette fald skyldes et større fald i brændeproduktionen på 18 % i forhold til året før. Det er et overraskende fald med tanke på den klimamæssige udfordring vi står overfor frem mod år 2020. Skal skovene for alvor spille en rolle i kulstofreduktionen må der en større politisk vilje til, så vi eksempelvis kan få løsnet op i bindingen af brændselsvalget til de decentrale kraftvarmeværker eller få etableret støttemuligheder til at erstatte oliefyr med mere klimavenlige alternativer.
Anvendelse af træressourcen 1985 - 2008

Figur 2. Anvendelse af træressourcen 1985 – 2008.

  • I de to mest betydende sortimenter i nåletræet er tømmer faldet med 15 % mens industritræet blot faldt 2 % i forhold til året før (se figur 3).
  • Brændehugsten i nåletræet faldt til det halve i forhold til 2007, mens brændehugsten i løvtræet blot faldt 2 % i samme periode.
Sortimentsfordeling i nåletræ 1985 - 2008

Figur 3. Sortimentsfordelingen i nåletræ 1985 – 2008.

  • Hos løvtræet er hugsten af industritræ faldet med 35 % mens gavntræandelen holdt sig på samme niveau.
  • Hugsten i bøg steg i 2008 med 2 % i forhold til 2007 niveauet (se figur 4), på trods af at finanskrisen for alvore trængte sig på i løbet af 2008.
  • I 2008 blev der, i forhold til året før, hentet over dobbelt så meget træflis fra løvtræ ud af de danske skove. Dette skyldes i høj grad at man har fået fokus på og mulighed for, at udnytte mindre og specielt tilpassede skovningsmaskiner til udrensning og de første tyndinger i løvtrækulturerne. Med disse mindre maskiner kan skovene få et positivt dækningsbidrag, ved disse så nødvendige tyndinger og tidligere omkostningsbærende tiltag, samtidig som de kan bidrage til et bedre miljø ved at levere mere grøn energi.
Sortimentsfordeling i bøg 1985 - 2008

Figur 4. Sortimentsfordelingen i bøg 1985 – 2008.