Hugsten 2017

Danmarks Statistik har offentliggjort hugststatistik for hugsten i 2017. Der er skovet 3.902.000 m3, og det er en stigning på 10% fra året før. Både hugsten af gavntræ og træ til energiformål er steget.

Den nye hugststatistik fra Danmarks Statistik (PDF-fil) viser, at hugsten af både nål og løv er steget i 2017 i forhold til året før. Den var i 2017 næsten oppe på samme niveau som året 2015, hvor den lå på 3.915.000 m3. 2015 beholder dermed fortsat – omend knebent – titlen som det år, der har haft den højeste hugst gennem de seneste 33 år, hvor der er ført statistik. Figuren nedenfor viser udviklingen i den danske hugst siden 1990 fordelt på nåletræ og løvtræ.

Overordnet set følger hugsten i 2017 den stigende kurve, der har været siden 2011, hvor hugsten tog mere fart.

Sammenlignes hugsten i 2017 med 2016 ses en stigning på hele 20% for løv og 6% for nål. Hugsten af nål udgør dog fortsat langt den største andel af den samlede hugst og dækker over 71% (2.8 millioner m3). Stigningen i den samlede løvtræskategori dækker over variationer mellem de forskellige træarter og heriblandt et fald på 8% for hugsten i bøg.

Hugsten af træ der anvendes til energi, steg med 10% til 1,9 millioner m3 særligt drevet af en stigning i løvtræshugsten, mens hugsten af brænde er steg med 20%. Hugsten i gavntræ er steget med 7%.

Private skovejere stod for 80% af hugsten med en ejerandel på 76% af skovarealet og Staten leverede 16% fra statsskovene der udgør 18% af arealet. Andre offentligt ejede skove leverede de sidste 4 %.

Statens andel af hugsten forventes at falde til et mindre niveau på sigt, da der netop nu bliver udlagt 10.100 ha ny urørt statsskov uden hugst (6.800 ha løvskov og 3.300 ha nåleskov), hvilket svarer til et hugstophør i ca. 9% af statsskovene inden for en årrække. Der er dog flere af disse arealer, hvor staten vil lave en forberedende hugst, som måske kan genere en øget hugst i de nært forestående år.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet beregnede i 2016 tilvæksten i skovene til at være 6,8 millioner m3 pr år. Den samlede hugst på 3.9 m3 i 2017 lå således på mindre end 5/8 af tilvæksten i skovene og der er derfor basis for at skove mere træ. Danmark har en lav selvforsyningsgrad af træprodukter på omkring 25%.

Læs mere om fordelingen af hugsten i Skoven 1/2019.