Hugsten 2018: Hugsten faldt trods skovenes acceleration i tilvækst af vedmasse

Hugsten faldt med 5% i forhold til året før og blev på i alt 3,7 mio. m3. Der blev fældet mere løv og mindre i nål hvor særligt mængderne af korttømmer og energitræ har oplevet fald.

Den nye hugststatistik fra Danmarks Statistik viser at hugsten i de danske skove i 2018 var 3.704.000 m3 træ. Det er en et fald på 5 % procent i forhold til året før. Nedgangen er særligt sket i hugsten i nål på større ejendomme i Jylland, hvilket kun til dels opvejes af en stigning i nåletræshugsten på Øerne. Størsteparten af hugsten, nemlig 64 pct., finder dog fortsat sted i de jyske skove, og Jylland har da også 71 pct. af Danmarks skovareal.

Figuren nedenfor viser udviklingen i den danske hugst siden 1990 fordelt på nåletræ og løvtræ. Heraf ses at hugsten af løv i 2018 fortsatte på samme relativt høje niveau som i 2017, mens hugsten i nål alene stod for årets fald i forhold til året før.

Sammenlignes hugsten i 2018 med hugsten i 2017 ses et fald på 7% for nål og en stigning på 1% for løv.

Hugsten af nål udgør dog fortsat langt den største andel af den samlede hugst og over 70% (2.58 millioner m3).

Stigningen i andelen af hugsten i den samlede løvtræskategori dækker over store variationer mellem de forskellige træarter og heriblandt et fald på 22% for hugsten i bøg og et fald på 32% i hugsten i eg.

Hugsten af træ der anvendes til energitræ, faldt samlet med 4% til 1,87 millioner m3 drevet af et fald på 11% i hugsten til energitræ i nål, mens hugsten af brænde og gavntræ fald med henholdsvis 20% og 3%.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet har beregnet tilvæksten i skovene til knap 6.5 millioner m3 for år 2018, hvilket er en stigning på 2 procent i forhold til året før (6.3 millioner m3). Den samlede hugst på 3.7 m3 udgjorde dermed mindre end 57% af tilvæksten i skovene i 2018 mod 61% året før.

Læs mere om fordelingen af hugsten i Skoven 12/2019.