Hugsten 2019: Øget hugst af træ til byggeri og møbler

Hugsten steg med 3 % i forhold til året før og blev på i alt 3,8 mio. m3. Der blev fældet mere energitræ som skovflis, men også mindre træ som brænde. Særligt hugsten i løvtræ er steget.

Den nye hugststatistik fra Danmarks Statistik (PDF-fil) viser at hugsten i de danske skove i 2019 var 3.825.700 m3 træ. Det er en stigning på 3 % procent i forhold til året før.

Sammenlignes hugsten i 2019 med hugsten i 2018 ses en stigning på 1% for nål og en stigning på 9% for løv.

Figuren nedenfor viser udviklingen i den danske hugst siden 1990 fordelt på nåletræ og løvtræ. Heraf ses, at hugsten af løv i 2019 er steget til et relativt højere niveau end i 2018, men også at hugsten af nål fortsat udgør langt den største andel med 68 % af den samlede hugst. 

Hugsten af træ der anvendes til gavntræ er steget med 6 %, mens hugsten af energitræ og brænde kun er steget med 1 %. Det dækker over, at der blev fældet mere energitræ som skovflis men også mindre træ som brænde. Den største del af hugsten er dog fortsat til energi og brænde, som udgør næsten 60 % af den samlede hugst, en andel som har holdt sig ret konstant i de seneste år.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet har beregnet bruttotilvæksten i skovene til knap 5.9 millioner m3 for år 2019. Den samlede hugst på 3.8 m3 udgjorde dermed 64% af tilvæksten i skovene i 2019.