Hvor langt er din kommune med opdatering af §3-registreringen?

Kommunerne er ansvarlige for at holde registreringen af §3 efter Naturbeskyttelsesloven ved lige. Nu er der gjort status halvvejs igennem første periode. Se hvor langt din kommune er og læs om, hvad det betyder for dig.

Som opfølgning på den landsdækkende opdatering af §3-registreringen Naturstyrelsen (ansvar nu overgået til Miljøstyrelsen) gennemførte i årene 2011-2014, indgik Staten og Kommunernes Landsforening (KL) i 2010 en aftale om, at kommunerne løbende skal gennemgå deres §3-registreringer, undersøge eventuelle uoverensstemmelser samt registrere eventuel ny natur.

Den første 10-årige revisionsperiode løber fra 1. januar 2015 til 31. december 2024.

Halvvejs i perioden har Miljø- og Fødevareministeriet offentliggjorte en status over, hvor langt kommunerne er med deres gennemgang af deres §3-registreringer. Som det fremgår af figuren, er der store forskelle kommunerne imellem. Miljøstyrelsen og KL gør nu en fornyet indsats for, at alle kommuner er bevidste om opgaven og kommer i mål med den. 

Stramning af §3-beskyttelsen – forbud mod sprøjtning og gødskning

Beskyttelsen efter §3 betyder, at tilstanden ikke må ændres for søer og udpegede vandløb samt heder, moser, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og biologiske overdrev.

Fra juni i år blev §3-beskyttelsen udvidet med et sprøjtnings- og gødskningsforbud. Forbuddet betyder at §3-arealer, der indtil lovændringen kunne sprøjtes og/eller gødes som en historisk etableret del af driften nu ikke længere må sprøjtes eller gødes.

Dansk Skovforening var i forbindelse med høringen af lovforslaget kritiske overfor både den erstatningsfrie regulering som lovforslaget lagde op til samt overfor det naturtypebevarende i et sprøjtnings- og gødskningsforbud. Flere af naturtyperne er halvkulturer, der kræver drift for at blive opretholdt. Forsvinder økonomien i driften af arealerne som følge af sprøjtnings- og gødskningsforbud, så forsvinder arealerne også.

Find den registrerede §3-natur og hold dig orienteret om ændringer

De registrerede §3-arealer kan ses på Arealinfo samt på appen for Beskyttet Natur. Man kan desuden oprette abonnement på ændringer i §3-registreringen på www.dinnatur.dk

Husk §3-registreringen er vejledende

Det er vigtigt at huske, at registreringen fortsat kun er vejledende, og at det til en hver tid er den aktuelle tilstand af arealet, der er afgørende for om det er omfattet af beskyttelsen eller ej. Der er ingen plejepligt knyttet til beskyttelsen, og på den måde kan arealer vokse både ind og ud af beskyttelsen.

Læs mere om reglerne for §3 beskyttede arealer på Miljøstyrelsens hjemmeside.