Idefasen: Dit input til planen for din Natura 2000-skov

Har du læst den basisanalyse der dækker din Natura 2000 skov? Har du givet dit bud på hvordan din Natura 2000 skov skal forvaltes? Fristen for forslag og ideer til forvaltning af de skovbevoksede fredskovspligtige arealer er d. 1. marts 2008.

Har du læst den basisanalyse der dækker din Natura 2000 skov?

Har du givet dit bud på hvordan din Natura 2000 skov skal forvaltes?

Fristen for forslag og ideer til forvaltning af de skovbevoksede fredskovspligtige arealer er udskudt til d. 1. marts 2008.

Hvad gør du nu?

Læs basisanalysen – det er nemt gjort og er et godt afsæt for at bliver sporet ind på hvad det hele handler om.

Find basisanalysen for din Natura 2000 skov

Basisanalysen kan se på hjemmesiden www.vandognatur.dk. I venstre side under overskriften ”Emner” klikker du på ”Naturplaner”, hvorefter der kommer nogle underpunkter. Klik på punktet ”Naturområderne”. Efter en lille pause kommer der et lille Danmarks kort. Her kan du zoome dig ind på din skov ved at bruge forstørrelsesglasset med + – tegnet. Efterhånden som man får zoomet sig ind på sin skov, kan man se et tal skrevet med store røde typer. Tallet refererer til numrene i dialogboksen lige nedenunder kortet. Klik på den aktive overskrift, der står i forbindelse med nummeret i boksen. Nu er du fremme ved et kort resume af basisanalysen. Hele basisanalysen kan du finde i højre side af skærmbilledet under overskriften ”Basisanalysen”.

Hvordan skal din Natura 2000 skov forvaltes?

Efter endt læsning af basisanalysen for din Natura 2000 skov skulle du gerne føle dig inspireret til at respondere på følgende spørgsmål:

  • Har du forslag til projekter eller aktiviteter som kan forbedre vand- og naturområderne?
  • Kender du til påvirkninger af vandområderne eller trusler mod naturområderne?
  • Hvad mener du er vigtigst at sikre og forbedre?
  • Hvor kunne det være vanskeligt at opfylde miljømålene for vandområderne, selv om der gøres en stor  indsats?

Øs af din viden, skriv om dine forbehold, vær konstruktiv og forhold dig til:

  • At der kommer en plan for din Natura 2000 skov.
  • At du bliver part i at fører planen ud i livet og få den til at lykkes.

Send eller mail din ideer og forslag til dit lokale lokale landsdelscenter eller til natur@sns.dk.

Har du brug for sparring?

Skovforeningen kan gratis hjælpe dig med tolkning og gennemgang af data og diskussion af dine ideer – også selvom du ikke er medlem.

Ideer og forslag – et inspirations katalog

Skovforeningen har indsendt et bidrag til idefasen, som kan anvendes til inspiration.

Meningen med de kommende naturplaner er at de skal sikre en gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter som områderne er udpeget for.

Kriterierne for en gunstig bevaringsstatus kan hentes her: Kriterier for gunstig bevaringsstatus.

Detaljerede registreringer – kan det nu også passe?

Måske er der noget i basisanalysen for din Natura 2000 skov der undre dig. Eller også har du fået blod på tanden og vil til bunds i emnet – så er det er tid til at kikke nærmere på Skov- og Naturstyrelsens detaljerede registrering af din Natura 2000 skov.

Basisanalysen er blevet til på baggrund af en detaljeret registrering af Natura 2000 skovområderne i årene 2005 – 2007. Registreringerne kan findes på www.naturdata.dk

De detaljerede data kan være lidt svære at finde. Skovforeningen har derfor lavet en vejledning til hvordan man kan søge og downloade data: Vejledning til download af data på naturdata.dk

Fejl i registreringerne bør rettes

Kortlægningen af skovnaturtyperne er foretaget efter et sæt tekniske anvisninger. Hvis du som ejer finder åbenlyse fejl i registreringerne som f.eks. række præg i bevoksningen, anden træart/bevoksningstype end den der er registreret, bevoksningskvotient tydeligt under 50% og lignende, bør du rette henvendelse til det lokale landsdelcenter, som vil sørge for rette fejlen.

Er du i tvivl om hvordan registreringerne skal forstås og om der er fejl, er du velkommen til at kontakte skovforeningen.