Indkaldelse til Dansk Skovforenings ordinære generalforsamling 2019

Dansk Skovforening afholder generalforsamling onsdag den 29. maj 2019 på Svenstrup Gods, Borupvej 94, 4140 Borup.

Generalforsamlingen afholdes i Drivhuset, som er placeret bagved hovedbygningen. Parkering tæt ved Drivhuset (personale vejleder). Tilkørsel: Fra motorvejen vælg afkørsel 34 mod Borup og videre i retning af Svenstrup.

Program:

9.00

Morgenkaffe, rundstykker samt uddeling af stemmesedler. På generalforsamlingen stemmes ved personlig nærværelse eller gennem skriftlig fuldmagt til anden person (lovenes §§ 5 og 6). Udlevering af stemmesedler er betinget af, at kontingentet for 2019 er betalt. Stemmekort med fuldmagtserklæring udsendes sammen med regnskab og årsberetning medio maj måned 2019.

9.30

Generalforsamling med dagsorden i henhold til lovenes § 6:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Forslag der på lovlig måde er forlangt afgjort på generalforsamlingen.
 5. Kontingent og honorarer.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

Ad 2 & 3
Dansk Skovforening sender den skriftlige beretning og det reviderede regnskab til medlemmerne inden generalforsamlingen.

Ad 5
Bestyrelsens forslag til kontingentsats for det næste regnskabsår (2020).
Se bilag til dagsordenens punkt 5 (PDF-fil).

Forslaget indebærer en kontingentstigning på 3%.

Bestyrelsen foreslår uændrede honorarer. Honorarerne udgør således:

 • Dansk Skovforenings formand: 301.920 kr.
 • Dansk Skovforenings næstformand: 150.960 kr.
 • Tredje medlem af forretningsudvalget: 75.480 kr.

Ad 6
I henhold til bestemmelserne i lovene afgår i år efter tur følgende af bestyrelsens medlemmer:

 • Niels Otto Lundstedt
 • Ditlev Berner
 • Michael Glud
 • Jørgen Kappel Hansen. Genopstiller ikke til bestyrelsen.

Niels Reventlow udtræder af bestyrelsen, og pladsen skal genbesættes for en 1-årig periode.

En kreds af skovejere opstiller Bendt Wedell, Frijsenborg Gods, til valg til bestyrelsen for 1 år.

En kreds af skovejere opstiller Silja Nyboe Andersen, Åsbæk, til valg til bestyrelsen for 2 år.

En kreds af skovejere opstiller Søren Sloth til valg til bestyrelsen for 2 år.

Ethvert medlem kan opstille kandidater til bestyrelsesvalget, og opstillingen kan ske på selve generalforsamlingen. Da mange stemmer afgives i henhold til udstedte fuldmagter, vil det være en fordel, at Dansk Skovforenings sekretariat meddeles om opstillede kandidater så tidligt, og gerne inden 1. maj, at navnene kan sendes til medlemmerne inden generalforsamlingen. Inden en kandidat opstilles, skal denne selv godkende sit kandidatur.

Ad 7
Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisionsaktieselskab PricewaterhouseCoopers Danmark.

Ad 8
Eventuelt.

Ekskursion om eftermiddagen

Efter generalforsamlingen er der frokost og ekskursion på Svenstrup Skovdistrikt.

 

Bemærk

Vi skal gøre opmærksom på at der vil blive taget billeder under både generalforsamlingen og ekskursionen. Billederne vil potentielt blive anvendt på vores hjemmeside, i publikationer og på de sociale medier. I de tilfælde hvor billedet vil kræve samtykke efter GDPR-reglerne (fx portrætfotos), vil du blive kontaktet for samtykke inden vi anvender dem.”