Indkaldelse til Dansk Skovforenings ordinære generalforsamling 2020

Grundet COVID-19 og det deraf medfølgende forsamlingsforbud er det desværre ikke muligt at afholde en generalforsamling med fysisk fremmøde for alle Dansk Skovforenings medlemmer.

Dansk Skovforening afholder derfor i stedet elektronisk transmitteret generalforsamling ved anvendelse af skriftlige fuldmagter torsdag den 28. maj 2020 kl. 10.00, så du kan følge generalforsamlingen.

Deltagelse i generalforsamlingen

For at deltage i den elektronisk transmitterede generalforsamling er det en forudsætning, at vi kan bruge medlemmernes email-adresse. Medio maj måned modtager medlemmerne årsberetning, fuldmagt og information om tilmelding til generalforsamlingen. Dagen før generalforsamlingen udsender vi pr. e-mail en vejledning og et link til deltagelse i generalforsamlingen.

Medlemmer bedes oplyse ændringer til email-adresse til Dansk Skovforenings sekretariat ved tilmelding.

Fuldmagt/stemmekort

Afstemninger på generalforsamlingen sker ved brug af skriftlig fuldmagt, som foreskrevet i vedtægternes § 6 (Dansk Skovforenings vedtægter). Fuldmagtserklæring og tilmeldingsinstruks udsendes sammen med endelig dagsorden, regnskab og årsberetning medio maj måned 2020 og er betinget af, at kontingentet for 2020 er betalt.

Dagsordenen for generalforsamlingen

Generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægternes § 6:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Forslag der på lovlig måde er forlangt afgjort på generalforsamlingen.
 5. Kontingent og honorarer.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

Ad 1

Bestyrelsen foreslår Lars Hvidtfeldt som dirigent.

Ad 2 & 3

Dansk Skovforening sender den skriftlige beretning og det reviderede regnskab til medlemmerne inden generalforsamlingen.

Ad 4

Der er ikke forslag fra bestyrelsen.

Eventuelle forslag fra medlemmerne skal fremsendes til Dansk Skovforening senest den 7. maj 2020.

Ad 5

Bestyrelsens forslag til kontingentsats for det næste regnskabsår (2021). Se bilag til dagsordenens punkt 5.

Forslaget indebærer et uændret kontingent i forhold til 2020 og at rabatten for et B-medlemskab sættes til 0 kroner.

Bestyrelsen foreslår uændrede honorarer. Honorarerne udgør således:

 • Dansk Skovforenings formand: 301.920 kr.
 • Dansk Skovforenings næstformand: 150.960 kr.
 • Tredje medlem af forretningsudvalget: 75.480 kr.

Ad 6

I henhold til bestemmelserne i vedtægternes afgår i år efter tur følgende af bestyrelsens medlemmer:

Peter A. Busck
Christian Sehestedt Juul
Jens Kristian Poulsen
Bendt Wedell

Alle opstiller til genvalg.

Ethvert medlem kan opstille kandidater til bestyrelsesvalget, og opstillingen kan ske på selve generalforsamlingen. Det vil som følge af den ændrede afholdelse af generalforsamlingen være hensigtsmæssigt, at Dansk Skovforenings sekretariat meddeles om opstillede kandidater så tidligt som muligt, og gerne inden 7. maj 2020, således at navnene kan sendes til medlemmerne inden generalforsamlingen. Inden en kandidat opstilles, skal denne selv godkende sit kandidatur.

Ad 7

Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisionsaktieselskab PricewaterhouseCoopers Danmark.

Ad 8

Eventuelt.

Ekskursion udsættes

Den planlagte medlemsekskursion på Lindenborg Gods den 28. maj udsættes til næste forår grundet COVID-19 og det deraf følgende forbud mod større forsamlinger. Vi planlægger til gengæld at gennemføre medlemsmøder flere steder i landet i efteråret 2020.