Indkaldelse til Skovforeningens generalforsamling 2014

Skovforeningen afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 27. maj på Scandic, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg.

Dansk Skovforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 27. maj på Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg.

Program

9.30
Kaffe, rundstykker og udlevering af stemmesedler.

På generalforsamlingen stemmes ved personlig nærværelse eller gennem skriftlig fuldmagt til anden person (lovenes §§ 5 og 6). Udlevering af stemmesedler er betinget af at kontingentet for 2014 er betalt (lovenes § 5).

Stemmekort med fuldmagtserklæring udsendes sammen med regnskab og årsberetning medio maj.

10.00
Generalforsamling med dagsorden i henhold til lovenes § 6:
 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Forslag der på lovlig måde er forlangt afgjort på generalforsamlingen.
 5. Kontingent og honorarer.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

Skovforeningen sender den skriftlige beretning og det reviderede regnskab til medlemmerne medio maj.

Kontingent og honorarer

Bestyrelsens forslag til kontingentsatser for 2015 indebærer en stigning på 1,5% i det samlede kontingent. I lighed med beslutningen på generalforsamlingen i 2009 foreslår bestyrelsen en tilnærmelse mellem Jylland og Fyn/Sjælland, således at kontingentområderne I, II og III nærmer sig samme niveau. Derimod vil kontingentområde IV (hedeegne) fortsat betale et mindre kontingent. Se detaljer i bilaget til dagsordenens punkt 5 som er udsendt til alle medlemmer.

Bestyrelsen foreslår, at honorarerne stiger med 1,5% og således udgør:
 • Dansk Skovforenings formand:   284.000 kr.
 • Dansk Skovforenings næstformand:  142.000 kr.
 • Tredje medlem af forretningsudvalget:    71.000 kr.

Valg til bestyrelsen

Følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:
 • Niels I. Reventlow. Modtager genvalg.
 • Peter Arnold Busck. Modtager genvalg.
 • Marie Louise Friderichsen. Modtager genvalg.
 • Jens Kristian Poulsen. Modtager genvalg.

Ethvert medlem kan opstille kandidater til bestyrelsesvalget, og opstillingen kan ske på selve generalforsamlingen.

Da mange stemmer afgives i henhold til udstedte fuldmagter, vil det være en fordel at Skovforeningens sekretariat meddeles om opstillede kandidater tidligt så navnene kan sendes til medlemmerne inden generalforsamlingen.

Inden en kandidat opstilles, skal denne selv godkende sit kandidatur.

Efter generalforsamlingen

… er der frokost og ekskursion i Silkeborgskovene under Naturstyrelsen Søhøjlandet.