Indkaldelse til Skovforeningens ordinære generalforsamling 2016

Skovforeningen holder generalforsamling onsdag 25. maj 2016 på Vilcon Hotel & Konferencegaard syd for Slagelse.

Skovforeningen holder generalforsamling onsdag den 25. maj 2016 på Vilcon Hotel & Konferencegaard, Lorupvej 44, Bøstrup, 4200 Slagelse.

Programmet er:

 

9.30

Morgenkaffe, rundstykker samt uddeling af stemmesedler.

På generalforsamlingen stemmes ved personlig nærværelse eller gennem skriftlig fuldmagt til anden person (lovenes §§ 5 og 6). Udlevering af stemmesedler er betinget af at kontingentet for 2016 er betalt (lovenes § 5). Stemmekort med fuldmagtserklæring udsendes sammen med regnskab og årsberetning medio maj måned 2016.

 

10.00

Generalforsamling med dagsorden i henhold til lovenes § 6:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed.
  Skovforeningen sender den skriftlige beretning til medlemmerne inden generalforsamlingen.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
  Skovforeningen sender det reviderede regnskab til medlemmerne inden generalforsamlingen.
 4. Forslag der på lovlig måde er forlangt afgjort på generalforsamlingen.
 5. Kontingent og honorarer.
  Bestyrelsens forslag til kontingentsatser for 2017 indebærer en stigning på 1,5% i det samlede kontingent. I lighed med beslutningen på generalforsamlingen i 2009 foreslår bestyrelsen en tilnærmelse mellem Jylland og Fyn/Sjælland:

    Medlems-
  areal
  %
  Kontingent-
  satser 2016
  kr.
  Forslag til
  satser 2017
  kr.
  Stigning
  kr.
  Kontingentområde I
  50
  35,60
  35,60
  0,00
  Kontingentområde II 20
  35,20
  35,60
  0,40
  Kontingentområde III 9
  32,00
  34,20
  2,20
  Kontingentområde IV 21
  22,00 23,50
  1,50

  Efter forslaget vil kontingentområderne I, II og III efter en længere årrække nærme sig samme niveau, forudsat flere års lignende generalforsamlingsbeslutninger. Derimod vil kontingentområde IV (hedeegne) fortsat betale et mindre kontingent.

  Bestyrelsen foreslår at honorarerne stiger med 1,5% og således udgør:

  • Dansk Skovforenings formand: 292.000 kr.
  • Dansk Skovforenings næstformand: 146.000 kr.
  • Tredje medlem af forretningsudvalget: 73.000 kr.

   

  • Peter A. Busck. Modtager genvalg.
  • Marie Louise Friderichsen. Modtager genvalg.
  • Jens Kristian Poulsen. Modtager genvalg.
  • Niels Reventlow. Modtager genvalg.Valg af medlemmer til bestyrelsen.
   I henhold til bestemmelserne i lovene afgår i år efter tur følgende af bestyrelsens medlemmer:
 6. Valg af revisor.
  Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisionsaktieselskab PricewaterhouseCoopers Danmark.
 7. Eventuelt.

Ekskursion om eftermiddagen

Efter generalforsamlingen er der frokost og ekskursion på Valdemarskilde Skovdistrikt.