Indkaldelse til Skovforeningens ordinære generalforsamling 2017

Skovforeningen holder generalforsamling onsdag den 24. maj 2017 på Den Gamle Stald ved Auning.

Skovforeningen afholder generalforsamling onsdag den 24. maj 2017 på Den Gamle Stald, som har til huse på Det Grønne Museum – Jagten, Skoven, Landbruget og Maden, Randersvej 4, 8963 Auning.

Programmet er:

9.30

Morgenkaffe, rundstykker samt uddeling af stemmesedler.

På generalforsamlingen stemmes ved personlig nærværelse eller gennem skriftlig fuldmagt til anden person (lovenes §§ 5 og 6). Udlevering af stemmesedler er betinget af at kontingentet for 2017 er betalt (lovenes § 5). Stemmekort med fuldmagtserklæring udsendes sammen med regnskab og årsberetning medio maj måned 2017.

10.00

Generalforsamling med dagsorden i henhold til lovenes § 6:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed.
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Forslag der på lovlig måde er forlangt afgjort på generalforsamlingen.
 5. Kontingent og honorarer.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

Ad 2 & 3
Skovforeningen sender den skriftlige beretning og det reviderede regnskab til medlemmerne inden  generalforsamlingen.

Ad 5
Bestyrelsens forslag til kontingentsats for det næste regnskabsår (2018). Se bilag til dagsordenens punkt 5 (PDF-fil).

Forslaget indebærer en stigning på 1,5% i det samlede kontingent. I lighed med beslutningen på generalforsamlingen i 2009 foreslår bestyrelsen en tilnærmelse mellem Jylland og Fyn/Sjælland:

  Medlems-
areal
%
Kontingent-
satser 2016
kr.
Forslag til
satser 2017
kr.
Stigning
kr.
Kontingentområde I
50
35,60
36,15
0,55
Kontingentområde II 20
35,60
36,15
0,55
Kontingentområde III 10
34,20
36,15
1,95
Kontingentområde IV 20
23,50 23,85
0,35

Efter forslaget er kontingentområderne I, II og III herefter ens, mens kontingentområde IV (hedeegne) betaler ca. 2/3 af kontingentet for øvrige skove.

Bestyrelsen foreslår at honorarerne stiger med 1,5% og således udgør:

 • Dansk Skovforenings formand:                 296.000 kr.
 • Dansk Skovforenings næstformand:         148.000 kr.
 • Tredje medlem af forretningsudvalget:       74.000 kr.

Ad 6
I henhold til bestemmelserne i lovene afgår i år efter tur følgende af bestyrelsens medlemmer:

 • Ditlev Berner. Modtager genvalg.
 • Michael Glud. Modtager genvalg.
 • Jørgen Kappel Hansen. Modtager genvalg.
 • Niels Otto Lundstedt. Modtager genvalg.

Ethvert medlem kan opstille kandidater til bestyrelsesvalget, og opstillingen kan ske på selve generalforsamlingen. Da mange stemmer afgives i henhold til udstedte fuldmagter, vil det være en fordel, at Skovforeningens sekretariat meddeles om opstillede kandidater så tidligt, og gerne inden 1. maj, at navnene kan sendes til medlemmerne inden generalforsamlingen. Inden en kandidat opstilles, skal denne selv godkende sit kandidatur.

Ad 7
Bestyrelsen foreslår genvalg af statsautoriseret revisionsaktieselskab PricewaterhouseCoopers Danmark.

Ad 8
Eventuelt.

Ekskursion om eftermiddagen

Efter generalforsamlingen er der frokost og ekskursion på Løvenholm Skovdistrikt.

Tilmelding

Tilmelding til Ingelise Andersen, ia@skovforeningen.dk, tlf 33 24 42 66.
 

Tilmeldingsfrist: onsdag den 10. maj. 2017.