Indsend høringssvar til ændringer i Natura 2000 udpegningsgrundlag

Miljøstyrelsen har sendt udkast til et opdateret udpegningsgrundlag for Natura 2000-områderne i høring. Det er de foreslåede ændringer til de enkelte habitat- og fuglebeskyttelsesområders udpegningsgrundlag der sendes i høring. Opdateringen er foretaget på baggrund af faglige kriterier og disse er ligeledes i høring.


I Danmark opdateres Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag hvert 6. år forud for en kommende planperiode. Udpegningsgrundlagene blev senest opdateret i 2012 og den aktuelle opdatering sker på baggrund af ny data om forekomster af arter og naturtyper i de enkelte habitat- og
fuglebeskyttelsesområder, indsamlet i NOVANA-overvågningen.

Opdateringen sker, fordi naturen er dynamisk og naturområderne ændrer sig, hvor nogle arter fx indvandrer til nye områder, mens andre forsvinder. Udpegningsgrundlaget opdateres jævnligt for at leve op til direktivet og miljømålsloven og Danmark er forpligtiget til at sætte arter på et områdes
udpegningsgrundlag, hvis der er tale om en væsentlig forekomst.

Der kan være ændringer på din ejendom

Miljøstyrelsen har udarbejdet et forslag til et opdateret udpegningsgrundlag for de danske habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Forslag til ændringer i de enkelte udpegningsgrundlag er i offentlig høring fra 17. oktober 2019 til 15. november 2019.

Du kan finde en oversigt over udpegningsgrundlaget på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor du også finder link til hvor høringssvar skal indsendes.

Opdatering af udpegningsgrundlag omfatter ikke ændringerne i forbindelse med den grænsejustering af habitat- og fuglebeskyttelsesområderne, der blev gennemført med udgangen af 2018. I grænsejusteringen blev der bl.a. oprettet nogle nye områder og foretaget justeringer i geografien af eksisterende områder. Udpegningsgrundlaget skal også opdateres i forhold til grænsejusteringen, men det forventes først at ske i 2020, når kortlægningen af områderne er afsluttet i 2019.

Gratis Natura 2000-rådgivning

Dansk Skovforening hjælper gratis ejere af Natura 2000-fredsskovsarealer. Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til ovenstående eller ønsker at:

  • Få overblik over områdeudpegningen.
  • Få klarlagt hvad udpegningen betyder for skovdriften.
  • Forstå Natura 2000-plan og Natura 2000-handleplanen for udpegningen.
  • Gennemgå de betalingsordninger som staten tilbyder til fredskov i Natura 2000-områderne