Indtægter fra flis afgørende for pleje af skov- og naturarealer

Stiftelsen Sorø Akademis skove dannede ramme om det sidste medlemsmøde i rækken om fremtidens træbiomasse. Det fremgik at indtægter fra salg af flis er afgørende ikke blot for kommerciel skovdrift, men også for naturpleje.

Stiftelsen Sorø Akademis skove var vært for det tredje og sidste medlemsmøde om træbiomasse. I baggrunden kvas fra en afdrift af gran.

Flisning af grene og tynde stammer er mest almindelig i de første tyndinger, men det bruges også når man laver naturpleje. Det fremgik under ekskursionen i forbindelse med Dansk Skovforenings medlemsmøde i Sorø hvor 68 skovbrugere var mødt op for at diskutere fremtiden for træbiomasse.

Vi stod ved Flommen som er en udtørret søarm der nu er blevet til en eng. Engen og skoven på begge sider af engen er et beskyttet Natura 2000-område.

Der var for nylig lavet en rydning af opvækst på engen for at sikre naturtypen. Samtidig var der foretaget en beskæring af skovbrynet. Trækronerne havde strakt sig langt ud over engen og kastede skygge, som gør det svært at overholde arealkrav. De afskårne grene var nu kørt op til skovvejen så de kunne sælges til flis, men skovfoged Stig Egede Hansen spurgte om det var i orden at lave flis i et Natura 2000- område.

Der var enighed om at det lovgivningsmæssigt er uproblematisk. Flere understregede at indtægterne fra flis er afgørende for at kunne foretage et indgreb som dette der bevarer engens naturværdier. Hvis flis fra naturpleje ikke må anvendes til energi og grenene i stedet skal efterlades i skoven, så skal det være muligt at opnå betaling for at efterlade dødt ved. Det er i øvrigt et emne som Dansk Skovforening flere gange har slået til lyd for.

Økonomi er i det hele taget afgørende for mange plejetiltag i skoven. Det blev også påpeget ved det første medlemsmøde på Hvidkilde hvor ejeren udtalte at der ikke ville blive foretaget tyndinger i unge løvtræbevoksninger hvis det ikke var muligt at opnå indtægter ved salg af flis.

Senere besøgte vi en afdrift af gran hvor kvaset var fjernet og nu stod ved skovvej, klar til at blive nyttiggjort til energiproduktion. Flisproduktionen betyder at arealet er ryddet og klar til plantning af ny skov. Alternativet ville være afbrænding på arealet eller sammenskubning af kvas i ranker. I begge tilfælde ville der blive udledt CO2, men uden at træets energiindhold udnyttes og erstatter fossile brændsler.

Dokumentation for bæredygtighed

Dagen var startet med faglige oplæg på Videncenteret i udkanten af akademiområdet.

Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter er opført i 2008-2009 og er en del af Sorø Akademi, hvor elever fra akademiets skole og elever fra andre dele af landet kan komme og lære mere om naturvidenskaber.

Under debatten blev der bl.a. spurgt om vi kunne forvente afgifter på flis. Direktør Jan Søndergaard mente ikke det var på tale, men der kunne komme en generel afgift på udledning af CO2 som ville påvirke alle former for brændsler. Han tilføjede at på sigt vil fjernvarmesektoren primært anvende træ som spidslast, mens grundlast og mellemlast i høj grad vil blive overtaget af varmepumper.

Jan Søndergaard nævnte også at det er vigtigt vi kan dokumentere at vores skovdrift er bæredygtig. Det er en betingelse for at samfundet vil bruge træ. Det kan blive besværligt, men det er nødvendigt.