Information om kommende Natura 2000-planproces

Miljøstyrelsen har inviteret særligt berørte lodsejere til en indledende dialogmøder om den kommende Natura 2000-planproces. Husk at Dansk Skovforening yder gratis rådgivning til skovejere med fredskov i Natura 2000-områderne.

Miljøstyrelsen er nu godt i gang med næste generation af Natura 2000-planer, der skal dække perioden 2022-2027 og helt til 2033 for skovene.

Som led i Natura 2000-planprocessen stilles krav om en indledende dialogproces med særligt berørte lodsejere og foreninger, organisationer, fonde, nationalparkbestyrelser og kommuner.

Invitation til dialogmøder

Miljøstyrelsen har netop udsendt invitation til indledende dialogmøder med særligt berørte lodsejere, som afholdes slut september – start oktober. Hvis du som skovejer er særlig berørt, har du fået invitationen direkte i din e-Boks. Så tjek en ekstra gang.

Formålet med møderne er at orientere om den kommende proces for udarbejdelse af Natura 2000-planer og at præsentere basisanalyserne.

På møderne vil du blandet andet blive informeret om:

 • Direktivforpligtigelse og overordnet proces.
 • Hvor er vi i processen?
 • Hvad er en basisanalyse, en plan og en handleplan?
 • Hvad er rollerne mellem stat og kommune?
 • Hvem sætter mål og bestemmer indsats?
 • Hvad kan man bidrage med nu og senere?
 • Highlights fra lokale basisanalyser (inkl. gennemførte indsatser).
 • Hvor kan man finde data?
 • Hvad er næste skridt?

Det vil ikke være muligt at diskutere den konkrete indsats i de kommende planer eller konkrete projekter og virkemidler, da rammerne for dette først fastlægges senere, men Miljøstyrelsen vil lytte til ideer og synspunkter.

På grund af COVID-19 afholdes nogle af møderne som videomøder.

Miljøstyrelsen havde også planlagt fysiske markvandringer, men på grund af opblussen af COVID-19 er de flyttet til foråret. Vi vil informere nærmere når datoerne er fastlagt.

Gratis rådgivning for skovejere

Husk at Dansk Skovforening fortsat gratis hjælper ejere af Natura 2000-fredsskovsarealer med at:

 • Få overblik over områdeudpegningen.
 • Få klarlagt hvad udpegningen betyder for skovdriften.
 • Forstå Natura 2000-plan og Natura 2000-handleplanen for udpegningen.
 • Gennemgå de betalingsordninger som staten tilbyder til fredskov i Natura 2000-områdern.

Vi kan også hjælpe dig med at gennemgå basisanalysen og kvalificere dit input til dialogprocessen.

Om Natura 2000-planlægningen

Natura 2000-planlægningen er en løbende proces, og Natura 2000-planerne opdateres med 6 års intervaller for de lysåbne arealer og 12 års interval for skovbevoksede, fredskovspligtige arealer.

Inden sommeren 2021 skal udkast til tredje generation af Natura 2000-planerne være sendt i høring.

Miljøstyrelsen har genkortlagt alle Natura 2000-områderne, og resultatet er præsenteret sammen med en vurdering af tilstanden, mulige trusler og en oversigt over gennemførte indsatser i basisanalyserne.

Basisanalyserne indgår som det faglige grundlag for planerne, mens retningen og indsatserne fastsættes politisk.