Information om naturbeskyttelseslovens §3

Nyt informationshæfte giver overblik over reglerne i naturbeskyttelseslovens §3

I denne uge udsender Miljøministeriet ved Naturstyrelsen en ny informationsfolder om naturbeskyttelseslovens § 3 til samtlige jordbrugere i Dannmark.

Folderen har titlen: Er der beskyttet natur på din ejendom? (PDF-fil).

Formålet med hæftet er at give et overblik over reglerne i naturbeskyttelseslovens § 3 og herigennem at øge lodsejernes opmærksomhed på, om der måtte være beskyttet natur på dennes ejendom. Hermed mindskes risikoen for, at sådanne naturarealer ubevidst bliver ødelagt.

Beskyttede naturtyper kan blandt andet være: heder, moser, søer, ferske enge, overdrev og vandløb. I det åbne land er der en række størrelseskrav som har betydning for om naturtypen er beskyttet eller ej.

At naturtyperne er beskyttede betyder at du ikke må ændre eller påvirke området så naturtypen skades. Endvidere er der for de åbne naturtyper en rydningspligt som forpligter ejeren til at ryde opvækst af træer og buske som er vokset frem på arealet efter 2004.

Særligt for skov

På fredskovspligtige arealer skal du som ejer være opmærksom på at der for naturtyperne beskrevet i § 3 ikke gælder de samme størrelseskrav, men at skovlovens § 28 forpligter ejeren til at beskytte disse naturtyper uanset størrelse.

Til gengæld gælder rydningspligten ikke på fredskovpligtige arealer – heller ikke hvis naturtypen opfylder naturbeskyttelsens størrelseskrav.

Folderen er udarbejdet af Naturstyrelsen i samarbejde med Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Skovforening og Landbrug & Fødevarer, samt Videncentret for Landbrug.