Katastrofalt forslag til virksomhedsskattelov måske afværget

Folketinget har vedtaget ændringer i virksomhedsskatteloven. Skovforeningen har afværget et problem for skovejendomme og arbejder fortsat for at almindelig skovdrift og generationsskifter ikke pålægges ekstraskat på grund af lovændringen.

Folketinget vedtog den 9. september 2014 ændringerne til virksomhedsskatteloven. Privat gæld med sikkerhed i de aktiver, der ligger i virksomhedsordningen, beskattes nu som hævet i virksomheden.

Det fremsatte lovforslag indeholdt følgende elementer:
  • Selvstændigt erhvervsdrivende (selvstændige) kan fremover kun spare op i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen er nul eller positiv. Dermed opnår den selvstændige ikke utilsigtede skattemæssige fordele ved at indskyde privat gæld i virksomhedsordningen.

  • Hvis aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, fremover stilles til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, anses et tilsvarende beløb for hævet af den selvstændige.

  • Rentekorrektionen forhøjes effektivt med 3 procentpoint med henblik på at eliminere den skattemæssige besparelse, som selvstændige kan opnå ved at placere private renteudgifter i virksomhedsordningen.

  • For selvstændige, der ved lovforslagets fremsættelse anvender virksomhedsordningen, og allerede har stillet virksomhedens aktiver til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i ordningen, eller har en negativ indskudskonto, suspenderes muligheden for at spare op i ordningen. Det gælder dog kun, hvis summen af den nominelle værdi af den negative indskudskonto og en evt. sikkerhedsstillelse overstiger 100.000 kr.

Særligt problem for skov- og landbrugsejendomme

For skov- og landbrugsejendomme udgør ovennævnte et særligt problem, idet der oftest er taler om blandet benyttede ejendomme.

Der er under Folketingsbehandlingen af lovforslaget dog sket en undtagelse fra forslaget, hvorefter der kan stilles aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, til sikkerhed for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, hvis det sker som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Vi anser det for at være en vigtig imødekommelse af Skovforeningens indvendinger mod lovforslagets oprindelige udformning.

Skatteministeriet har oplyst, at det ikke er muligt at opstille objektive kriterier for, hvornår der foreligger sådan en sammenhæng, men at der skal være en forbindelse til driften i virksomhedsordningen.

Hvorvidt denne undtagelse kan anvendes, afhænger derfor at en konkret vurdering i hver enkelt situation. Praksis på dette område vil derfor først blive afklaret i de kommende år, og vi vil arbejde for at de almindelige driftsmæssige dispositioner i skovbrugsvirksomheder ikke forhindres eller pålægges en ekstraskat på grund af lovændringen.

Skovforeningen vil også arbejde for, at der ikke opstår problemer, fx i situationer hvor der ved et generationsskifte stiftes et anfordringslån.